چالنگی مالنگی

بازدید : 2168
27 شهريور 1390
100 / 11.1
 

در گذشته در روستاهای سیاهکل عده ای در زمان عید خانه به خانه می گشتند و نمایشی را اجرا می کردند. این نمایش که نوید دهنده بهار است برای مردمان خوش می نشیند. پس از اتمام این نمایش موزیکال صاحبخانه انعام یا عیدی به گروه نمایش می داد.

In some villages in Siahkal searched house to house during Christmas and them run the show. This show is for people to arrive that heralds spring

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : اشرف محمدپور (گيلان)رسانه های مرتبط