خیار بیست میلیون تومان

بازدید : 47
22 آبان 1400
100 / 7.1
 

مواظب باشیم در هنگام خرید ،خودمان رمز کارتمان را به دستگاه وارد کنیم تا افراد سودجو از کارتمان سوء استفاده و حسابمان را خالی نکنند.

عمومی
فرستنده : فاطمه شعبانی (همدان)رسانه های مرتبط