آرایشگری شاپلین

بازدید : 44
25 مهر 1400
100 / 5.6
 

شاپلین به آرایشگاه می رود و در همان حین آرایشگر برای انجام دادن کاری از آرایشگاه خارج می شود.در همین فاصله فردی به آرایشگاه می آید و شاپلین به جای آرایشگر موهای او را کوتاه می کند.

ورزش، طنز و سرگرمی
فرستنده : فاطمه شعبانی (همدان)رسانه های مرتبط