مارمه

بازدید : 3437
30 مرداد 1390
100 / 1.8
 

اولین روز هر ماه تبری، مارمه mare meh محسوب می شود. به اعتقاد و باور مردم مازندران ، هرصاحب خانه، در این روز از یک نفر که خوش قدم است می خواهد تا اولین کسی باشد که وارد خانه او می شود و تا آمدن او، دوست ندارد کسی وارد خانه اش شود و به اصطلاح مارمه او را بشکند. در گذشته، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به اندازه ای به این سنت پایبند بودند که برای آگاهی مهمانان از مارمه، چوبی را به صورت اریب بر چارچوب درخانه می گذاشتند تا به مهمانان اطلاع دهند که منتظر فردی خوش قدم هستند. بعد از شکستن مارمه، توسط مارمه لینگ mare meh ling یا خش په (خوش پا یا خوش قدم) خیال صاحب خانه آسوده می شد و دوستان و اقوام می توانستند وارد خانه شوند. مارمه لینگ کسی است که خوش قدم و مایه خیر و برکت بوده و شایسته شکستن مارمه است.رسم است که برای اولین روز عید، هرخانواده ای مارمه لینگ خاص خود را ازبین افراد خانه، همسایه، اقوام نزدیک، کودکان ، سادات و یا کسانی که خوش نام و خوش رفتار هستند، انتخاب می کنند. برای تایید مارمه لینگ، به قرآن مجید استخاره می کنند و اگر خوب آمد به آن فرد اطلاع می دهند به منزلشان بیاید. آن فرد اگر از اهل همان خانه بود، دقایقی قبل از تحویل سال، با گل، سبزه و قرآن مجید و در حالیکه او و سایر افراد خانواده لباس نو پوشیده اند از خانه خارج می شود و بعد از تحویل سال نو، با پای راست، قدم به داخل خانه می گذارد. با سلام و صلوات و تبریک گفتن سال نو، وارد تک تک اتاق های خانه می شود. سپس گل و قرآن سبزه را روی سفره می گذارد و عیدی خود را از بزرگ خانواده می گیرد و همگی با خوردن شیرینی ، دعا می کنند که سال خوب و پربرکتی را درپیش داشته باشند.

The Maderme Custom The first day of each Tabari (ancient calendar of Mazandaran) is called Maderme. It is usual that every home gets someone who is believed to be felicific to enter the home first to home and not everyone in before him. In past time, grandparents were very committed to this custom so much that hang a wood in oblique form to notice the guests or new comers that they are waiting for a felicific person. After breaking the Maderme by Maderme Ling or Khosh Pe (felicific person), the home owner fells relax and others can enter the home without any worry. Maderme Ling is the person who is believed to be felicific and blessed, deserved to break the Maderme to attract the blessing and bounty of God. It is customary that each family selects one person as maderme ling among family members, neighbors, relatives, children, the seeyed, or those who are famous as felicific and good persons. To prove the well-doing of Maderme people usually refer to Quran; if it sounds good, they invite the person to their home. And if he was a family member, whole family leaves the home minutes before the New Year turn-over and he enters the rooms first with his right foot with flower, green grass and the holy Quran in his hands while all family members wearing their new clothes for New Year. He greets and prays while he enters the rooms one by one. Then he puts the flower, green grass and the holy Quran on the cloth prepared for the New Year and takes his New Year gift from the elder of the family. Then all have sweets and pray to God to have a blessed year

فرهنگ ها، آداب و رسوم
فرستنده : محمد امين شبيه خوانی (مدير سايت)رسانه های مرتبط