آموزش پیوند مرجان و کاکتوس

بازدید : 242
06 اسفند 1397
100 / 0
 

قسمتی از ساقه مرجان و کاکتوس را برش مسطح می دهیم سپس انتهای مرجان یک برش هشتی می دهیم و روی کاکتوس یک برش بعلاوه ایجاد می کنیم و مرجان را داخل آن فرو می کنیم و با یک ریسمانبه مدت 10 روز فیکس میکنیم .

گیاهان و جانوران
فرستنده : حسن خواجویی (خلیج فارس)رسانه های مرتبط