بلا

بازدید : 34
10 مهر 1400
100 / 0
 

آسیب،آفت،بلیه،سختی،فتنه،گزند،محنت،مشقت،مصیبت،آزمایش و آزمون همه معانی کلمه بلا هستند.

مجموعه : عمومی
ارسال کننده: فاطمه شعبانی (همدان)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط