حدا خوانی (آوای شترداری)

بازدید : 272
05 شهريور 1400
100 / 3.5
 

«حدا» نغمه‌هایی است که ساربان‌ها برای شتر می‌خوانند و شترها را از طریق آن هدایت می‌کنند. این نغمه‌ها معمولاً در زمان بردن شترها به چراگاه خوانده می‌شود و صدای حادی چنان تاثیر بر شترها می‌گذارد که آنها به دنبال حادی راه می‌افتد. سعدی در شعر مشهوری به این موسیقی شناسی شترها اشاره کرده بود و گفته بود: اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب/گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری حدا در ردیف موسیقی امروز، گوشه ای در چارگاه و سه گاه است و معمولاً با شعر مثنوی و در بحر رمل ارائه می‌شود.

مجموعه : فرهنگ ها، آداب و رسوم
ارسال کننده: زهره دهشیبی (خراسان جنوبی)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط