یادداشت‌های یک مرد زیادی

بازدید : 104
25 اسفند 1397
100 / -10.3
 

نویسنده : ایوان تورگینف‌ مترجم : فهیمه توزنده جانی انتشارات : تندیس کتاب حاضر شامل دو داستان « یادداشت های یک مرد زیادی » و « نامه ها » است. دلیل انتخاب این دو داستان اول نزدیک بودن فرم و مضمون شان به یکدیگر است دوم بسیاری از منتقدین آثار تورگنیف معتقدند که داستان « نامه ها » بزرگ ترین نقش را در توسعه مضمون « انسان زیادی » در آثار ادبی وی ایفا می کند. به طور کلی این دو اثر بررسی روان شناختی و روشن فکرانه از جنبه های اخلاقی و روانی مضمون عشق اند. شخصیت های اصلی در هر دو داستان که از دیدگاه اجتماع و از دیدگاه خود اشخاص در اصطلاح « زیادی » اند در جست وجوی عشق و معنای واقعی آنند. به طور کلی قهرمانان تورگنیف جوانان ایده آلیست و سرگردانی اند که در جست وجوی حقیقت، زندگی و عشق با سرنوشتی غم انگیز مواجه می شوند. این دو اثر برشی است از زندگی واقعی همین قهرمانان با جنبه های پنهان سیاسی، اجتماعی یا از دیدگاه خود تورگنیف؛ « اعترافات صادقانه از یک لحظه دردناک عاطفی که بسیاری از ما و نسل ها آن را تجربه کرده ایم. » این دو اثر را بسیاری از منتقدان کلید درک تورگنیف می دانند. « انسان های زیادی » در آثار او رنج می برند اما کسی را نمی آزارند، شیفته ی طبیعت اند، تن به عزلت اجباری می دهند و لحظات پوچ آخر زندگی شان غم انگیز است.

Author: Ivan Turginov Translator: Fahimeh Tavizadeh Johnny Publications: Statue The book includes two stories "The Notes of a Man" and "Letters". The reason for choosing these two first stories is the proximity of their form and content to each other. Many critics of Turgenev's writings believe that the story "Letters" plays the greatest role in the development of the theme of "a great man" in his literary works. In general, these two works are a psychological and explicit reflection of the ethical and psychological aspects of the theme of love. The main characters in both stories, from the point of view of the community and from the point of view of themselves, are "so many" in the search for love and real meaning. In general, Turgenev's heroes are the idealist and wandering youth who are faced with a sad fate in search of truth, life and love. These two effects are a slice of the real life of these heroes with hidden political, social, or Turgenev's point of view; "honest confessions from a painful moment of emotion that many of us and generations have experienced. » These two works are considered by many critics as the key to understanding Turgenev. "Many humans" suffer in his works, but they do not annoy anyone, they are fascinated by nature, they are forced to forsake and the sad moment of their life is tragic.

مجموعه : دانش و فناوری
ارسال کننده: علیرضا رحیمی (آذربایجان شرقی)
کلمات کليدي :رسانه های مرتبط