آرشیو فرهنگ ها، آداب و رسوم
نوروز در ارومیه
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 3990
بیل گردانی
مدت پادکست : 4:39
بازدید : 3190
تاتی
مدت پادکست : 4:27
بازدید : 3895
عروسی در عشایر
مدت ويدئو : 01:58
بازدید : 7735
لباس محلی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 13794
نوروزخوانی
مدت ويدئو : 05:11
بازدید : 2840
تکمچی
مدت ويدئو : 03:04
بازدید : 3432
مراسم اهو اهو
مدت ويدئو : 05:06
بازدید : 2187
چالنگی مالنگی
مدت ويدئو : 07:21
بازدید : 2145
حلوای گردو
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 6357
نقل
مدت ويدئو : 05:03
بازدید : 10339
بیفایدا قاشماق چاروق ییرتار
مدت ويدئو : 2:53
بازدید : 1991
پخت نان
مدت ويدئو : 3:11
بازدید : 2163
مارمه
مدت ويدئو : 2:24
بازدید : 3407
خطبه خوانی امام حسین
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2412
عشایر یاسوج
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3462
نان شیرین
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2905
کماج
مدت ويدئو : 03:01
بازدید : 3525
مراسم طشت گذاری
مدت ويدئو : 00:56
بازدید : 2912
سمنو
مدت ويدئو : 02:38
بازدید : 2726
‹‹  < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 >