آشنایی با انوع خاک

در حال بارگذاری ...ویدیو
61.1

20 شهريور 1400

به طور كلی خاك محل اســتقرار و منبع تأمین آب و مواد غذایی برای گیاهان اســت. علاوه بر آن، اكسیژن لازم برای گیاه به وسیله خلل و فرج خاك به گیاه می رسد و گاز دی اكسیدكربن زاید به وسیله ی این حفرات از خاك خارج می گردد. از آغاز پیدایش كشــاوزری، خاك، محیطی طبیعی برای حفظ و رشــد گیاهان شناخته شده اســت. لیكن با ایجاد شهرها و توســعه های عمرانی، از دیدگاه مهندسی خاك به عنوان شالوده راه ها و ســاختمان ها شناخته شــد. در حال حاضر خاك برای بسیاری مصارف مهندسی، از جمله دفــن زباله ها و مــواد زاید دیگر نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. بنابرایــن تعریف خاك از نظر مهندسی راه و ساختمان با تعریف متخصصین كشاورزی متفاوت است. از نظر كشاورزی، خاك به مجموعه فعالی گفته می شــود كه در ســطح زمین، از اثر مشترك آب و هوا و موجودات زنده )گیاهان و جانوران( برســنگ ها، در طول زمان و پس از تكامل تدریجی به وجود می آید. با این كشــاورزی و زراعی یك محیط بی جان و ثابت و محدود به چند ســانتی متر نیست تعریف خاكِ بلكه یك ماده پیچیده و متحرك محســوب می شــود كه در طول زمان موادی به آن اضافه و یا از آن خارج شده در نتیجه تغییر شكل یافته است. در خاك لایه ها و طبقاتی تشــكیل می شــود كه از نظر جنس، رنــگ و ضخامت با یكدیگر تفاوت دارند. این لایه ها در خاك شناسی، افق1 نامیده می شود. مجموع افق های خاك را نیمرخ خاك یا پروفیل خاك می گویند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

جنسیت درخت نخل
جنسیت درخت نخل
مدت ويدئو : 03:35
بازدید : 9483
چای
چای
مدت ويدئو : 05:25
بازدید : 2076
گردو
گردو
مدت ويدئو : 02:19
بازدید : 10540
تغذیه گوسفندان داشتی
تغذیه گوسفندان داشتی
مدت ويدئو : 04:19
بازدید : 13442
سلیم خرچنگ‌خوار
سلیم خرچنگ‌خوار
مدت ويدئو : 3:08
بازدید : 268
همه ...
ریشه دارشدن قلمه ها ی ساقه
ریشه دارشدن قلمه ها ی ساقه
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 1044
کاشت گوجه ی گیلاسی
کاشت گوجه ی گیلاسی
مدت پادکست : 2:22
بازدید : 366
لوفا
لوفا
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 70
کشت مکانیزه لوبیا
کشت مکانیزه لوبیا
مدت پادکست : 0:51
بازدید : 3941
پرورش گل در آب
پرورش گل در آب
مدت پادکست : 4:26
بازدید : 2538
همه ...
برداشت خرما - طبس
برداشت خرما - طبس
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2349
کاکتوس دم موشی
کاکتوس دم موشی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3172
برداشت برنج در گیلان
برداشت برنج در گیلان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 22
گوسفند
گوسفند
تعداد تصوير : 11
بازدید : 5945
برداشت سیب زمینی
برداشت سیب زمینی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2211
همه ...