آشنایی با انوع خاک

در حال بارگذاری ...ویدیو
16.2

20 شهريور 1400

به طور كلی خاك محل اســتقرار و منبع تأمین آب و مواد غذایی برای گیاهان اســت. علاوه بر آن، اكسیژن لازم برای گیاه به وسیله خلل و فرج خاك به گیاه می رسد و گاز دی اكسیدكربن زاید به وسیله ی این حفرات از خاك خارج می گردد. از آغاز پیدایش كشــاوزری، خاك، محیطی طبیعی برای حفظ و رشــد گیاهان شناخته شده اســت. لیكن با ایجاد شهرها و توســعه های عمرانی، از دیدگاه مهندسی خاك به عنوان شالوده راه ها و ســاختمان ها شناخته شــد. در حال حاضر خاك برای بسیاری مصارف مهندسی، از جمله دفــن زباله ها و مــواد زاید دیگر نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. بنابرایــن تعریف خاك از نظر مهندسی راه و ساختمان با تعریف متخصصین كشاورزی متفاوت است. از نظر كشاورزی، خاك به مجموعه فعالی گفته می شــود كه در ســطح زمین، از اثر مشترك آب و هوا و موجودات زنده )گیاهان و جانوران( برســنگ ها، در طول زمان و پس از تكامل تدریجی به وجود می آید. با این كشــاورزی و زراعی یك محیط بی جان و ثابت و محدود به چند ســانتی متر نیست تعریف خاكِ بلكه یك ماده پیچیده و متحرك محســوب می شــود كه در طول زمان موادی به آن اضافه و یا از آن خارج شده در نتیجه تغییر شكل یافته است. در خاك لایه ها و طبقاتی تشــكیل می شــود كه از نظر جنس، رنــگ و ضخامت با یكدیگر تفاوت دارند. این لایه ها در خاك شناسی، افق1 نامیده می شود. مجموع افق های خاك را نیمرخ خاك یا پروفیل خاك می گویند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

دانستنی های جالب در مورد اسب ها!
دانستنی های جالب در مورد اسب ها!
مدت ويدئو : 3:15
بازدید : 140
نکات مهم مراحل داشت گندم
نکات مهم مراحل داشت گندم
مدت ويدئو : 05:32
بازدید : 6504
برداشت عسل
برداشت عسل
مدت ويدئو : 04:29
بازدید : 2913
ساخت دیش گاردن(باغ گیاهان)
ساخت دیش گاردن(باغ گیاهان)
مدت ويدئو : 4:22
بازدید : 135
همه ...
طرح بادام دیم در سمیرم
طرح بادام دیم در سمیرم
مدت پادکست : 2:21
بازدید : 1585
کشاورزی در خمین
کشاورزی در خمین
مدت پادکست : 3:20
بازدید : 2089
کاشت کدو تنبل
کاشت کدو تنبل
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 609
کشاورزی قرار دادی برنج
کشاورزی قرار دادی برنج
مدت پادکست : 8:16
بازدید : 61
پنیر باد
پنیر باد
مدت پادکست : 3:10
بازدید : 2092
همه ...
پاکنی باغات
پاکنی باغات
تعداد تصوير : 8
بازدید : 5974
کشت مکانیزه سیب زمینی
کشت مکانیزه سیب زمینی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4355
شکوفه های سیب
شکوفه های سیب
تعداد تصوير : 1
بازدید : 822
آناناس زینتی
آناناس زینتی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1779
باغ های نارنگی سیاهو
باغ های نارنگی سیاهو
تعداد تصوير : 8
بازدید : 5589
همه ...