محسن مظلومی

در حال بارگذاری ...ویدیو
22.2

26 مرداد 1400

نتیجه نشان میدهد که در شعر عاشورایی گذشته ، حماسه به صورت گسترده مـورد توجـه نبـوده است و حال آنکه شاعران عاشـورایی معاصـر در ابعـاد معنـایی و واژگـانی، بـیش از گذشـته بـه ایـن مقولـه پرداخته اند؛ همچنین توجه به عناصر حماسی، از عوامل مهم شـاخص شـدن و مانـدگاری شـماری از اشـعار عاشورایی معاصر شده است . ٢. بحث شعر عاشورایی مانند دیگر انواع شعر، از عناصر و امکانات مختلفی بهره میبرد؛ در تحلیل و بررسـی عناصـر ایـن نـوع شـعر درمییابیم که در برخی از آن ها، عناصر حماسی نقش بیشتر و پررنگ تری دارند؛ نقشی که در حماسـه هـای ملـی و مـذهبی به خوبی متبلور شده است . در این بخش ، براساس تعریف دکتر شفیعی کدکنی از شعر، به بررسـی شـعر شـاخص عاشـورایی معاصر، از دیدگاه تأثیرپذیری از حماسه و امکانات و عناصر آن میپردازیم و به بخشی از قابلیت های شعر عاشورایی از ایـن نظرگاه اشاره میکنیم . در زبان حماسی، به فراخور حال ، از کنایه و انواع آن استفاده میشـود؛ اما آنچه که درمورد کنایه در زبان حماسی حائز اهمیت اسـت ، رنـگ وبـوی حماسـی آن هاسـت » (ملـک ثابـت و شـهبازی، ١٣٩٣: ٣٧٢)؛ کنایاتی از قبیل به خون نشاندن ، ازپاننشستن ، ازنفس افتادن ، دندان بـه جگـر گـرفتن ، ازجـان گذشـتن ، سـر از پـا نشناختن و دست برنداشتن از کنایه های رزمی و حماسی هستند که در شعرهای شاخص عاشورایی شـاعرانی چـون سـازگار، غفورزاده ، برقعی، بدیع و علوی دیده میشود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اكبر رادی
اكبر رادی
مدت ويدئو : 04:23
بازدید : 4691
حسن کرمی نور شاعر و نویسنده
حسن کرمی نور شاعر و نویسنده
مدت ويدئو : 03:07
بازدید : 580
شکوفه رخام
شکوفه رخام
مدت ويدئو : 05:32
بازدید : 1853
سعید سالی - مسگر
سعید سالی - مسگر
مدت ويدئو : 5:15
بازدید : 126
کامبیز روشن روان
کامبیز روشن روان
مدت ويدئو : 2:35
بازدید : 520
همه ...
میرزا شوقی بهبهانی
میرزا شوقی بهبهانی
مدت پادکست : 1:50
بازدید : 2860
ناصر تقوایی
ناصر تقوایی
مدت پادکست : 2:05
بازدید : 926
اسرار تبریزی
اسرار تبریزی
مدت پادکست : 4:35
بازدید : 1337
جلال تاج اصفهانی
جلال تاج اصفهانی
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 928
غلامحسین یوسفی (ناقوس)
غلامحسین یوسفی (ناقوس)
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 1890
همه ...
فردوس کاویانی
فردوس کاویانی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1230
انوشیروان ارجمند
انوشیروان ارجمند
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2552
زوج بازیگر
زوج بازیگر
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1121
آیدا کیخایی
آیدا کیخایی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1664
مهران رجبی
مهران رجبی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2217
همه ...