بررسی و تصویب طرح ها و لوایح

در حال بارگذاری ...ویدیو

25 اسفند 1398

یکی از وظایف نمایندگان بررسی و تصویب طرح ها و لوایح است پیشنهادهایی که برای تصویب به صورت قانون، به مجلس ارایه می شود، اگر ازسوی دولت باشد آن را « لایحه قانونی» واگر ازطرف نمایندگان مجلس صورت بگیرد آن را «طرح» می نامند. لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی هم به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایند گان در مجلس قابل طرح است. به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارایه می شود بر دوگونه اند: 1. طرح ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح ها و لوایح دریک شور، کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار میدهد. غالب طرح ها و لوایح، عادی می باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد، طرح یا لایحه با قید فوریت تقدیم مجلس میشوند. 2. طرح ها و لوایح فوری این طرح ها ولوایح یک شوری می باشند، بدین معنا که دریک شور هم کلیات وهم جزئیات مورد بحث قرار می گیرند و احیانا به تصویب می رسند. این قسم از طرح ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشند: الف) طرح ها و لوایح یک فوریتی این قسم از طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن درمجلس به کمسیون مربوطه ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد. ب) طرح ها ولوایح دوفوریتی این گونه طرح ها و لوایح پس از تصویب دوفوریت آن، بلا فاصله چاپ شده و بین نمایندگان توزیع می شود و پس از بیست و چهار ساعت پس از توزیع، در مجلس مطرح می گردد. این گونه طرح ها و لوایح به کمیسیون ارجاع نمی گردد. ج)طرح هاولوایح سه فوریتی دراین قبیل طرح ها ولوایح پس ازتصویب سه فوریت آن، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد و نیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست. ضمنا هنگامی که طرح یا لایحه با قید سه فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلا از طرف رییس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می رسد و شورای نگهبان هم باید در این جلسات حضور یابد ونظر خود را حتی المقدور بلا فاصله پس ازآرای مجلس ویا حد اکثرتا۲۴ ساعت اعلام نماید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل پنجاه و دوم قانون اساسی
اصل پنجاه و دوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:00
بازدید : 2558
قانون مهریه
قانون مهریه
مدت ويدئو : 02:27
بازدید : 1222
اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:53
بازدید : 583
اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 03:16
بازدید : 1944
اصل یکصد و بیست و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و بیست و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:46
بازدید : 524
همه ...
آثار تعلیق قراداد کار بر حقوق کارگر
آثار تعلیق قراداد کار بر حقوق کارگر
مدت پادکست : 3:23
بازدید : 238
تلف مبیع به وسیله شخص دیگر
تلف مبیع به وسیله شخص دیگر
مدت پادکست : 3:52
بازدید : 196
نمره منفی در رانندگی
نمره منفی در رانندگی
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 239
اصل یکصد و دهم قانون اساسی
اصل یکصد و دهم قانون اساسی
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 604
انتشار تصویرمتهم در تحقیقات مقدماتی
انتشار تصویرمتهم در تحقیقات مقدماتی
مدت پادکست : 4:45
بازدید : 210
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.