رمز پویا

در حال بارگذاری ...ویدیو

24 دي 1398

استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می گردد اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش های اﺻﻠﯽ بانک ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

باروری ابرها
باروری ابرها
مدت ويدئو : 5:26
بازدید : 8766
هوانوردی
هوانوردی
مدت ويدئو : 02:59
بازدید : 408
نرم افزارهای پرتابل
نرم افزارهای پرتابل
مدت ويدئو : 04:14
بازدید : 367
اختراع ربات دو درجه آزاد
اختراع ربات دو درجه آزاد
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 823
فناوری نانو در آذربایجانشرقی
فناوری نانو در آذربایجانشرقی
مدت ويدئو : 2:14
بازدید : 154
همه ...
نشر الکترونیک
نشر الکترونیک
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 878
معماری شبکه تلفن هوشمند
معماری شبکه تلفن هوشمند
مدت پادکست : 2:58
بازدید : 445
بهینه سازی الگوی انفجار
بهینه سازی الگوی انفجار
مدت پادکست : 4:49
بازدید : 411
خانه هوشمند
خانه هوشمند
مدت پادکست : 3:35
بازدید : 457
gpsچیست؟
gpsچیست؟
مدت پادکست : 3:05
بازدید : 1432
همه ...
ناوشکن جماران 2
ناوشکن جماران 2
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4091
پهپاد سیمرغ
پهپاد سیمرغ
تعداد تصوير : 12
بازدید : 500
لایروبی سد
لایروبی سد
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3881
دستاوردهای هسته ای
دستاوردهای هسته ای
تعداد تصوير : 16
بازدید : 201
چرخه سوخت هسته ای بوشهر
چرخه سوخت هسته ای بوشهر
تعداد تصوير : 4
بازدید : 2752
همه ...