همدان در شورش سالارالدوله

در حال بارگذاری ...ویدیو

10 دي 1397

همدان در شورش سالارالدوله 0331 ق (( پسر سوم مظفرالدین شاه – 0331 ش) 0621 - ابوالفتح میرزا سالار الدوله، ) 0621 قاجار؛ که مدتها حکمران کرمانشاه، لرستان و کردستان بود،بعد از مشروطه به اتریش رفت،او پس از خلع محمد علی شاه در سال 0611 شمسی ) 0363 ق( ، توسط مشروطه خواهان ، با هماهنگی شاه مخلوع )محمد علی میرزا( در اوایل سال 0621 شمسی) 0362 ق ( از وین، وارد غرب کشور شد. پس از بازگشت ابوالفتح میرزا، روسای ایلات کردستان و کرمانشاه همچون داوود خان کلهر، نظر علی خان پشت کوهی، عباس خان نصیر الممالک چناری ،جماعت اسدآبادی و ولی زادگان کردستان به او پیوستند. وی به اتباع خارجی و اقلیت های مذهبی در همدان نامه نوشت و خواهان حمایت آنان شد، پیشقراول او با هفتصد نفر، به فرماندهی عباس خان نصیر الممالک؛ بدون خونریزی؛ وارد همدان شد، چرا که امیر افخم شورینی و عبدالله خان امیر نظام که از فوج داران همدان بودند؛ در نهان، با سالار الدوله هم پیمان بودند، تا جایی که نیروهای خود را در بیست و یکم مرداد 0621 شمسی ) 03 شعبان 0362 (از همدان خارج کردند تا مانعی برای پیشروی قوای سالارالدوله نباشد. با ورود عباس خان، غوغایی در شهر بر پا شد، بازار و مغازه ها تعطیل و مردم در مسجد جامع اجتماع کردند. در این میان عده ای طرفدار سالار الدوله و عده ای مخالف او بودند. سالار الدوله نامه ای به آیت الله شیخ محمد باقر بهاری نوشت، واو را پدر روحانی خود خطاب کرده؛ از او خواهان حمایت شد!، آیت الله بهاری که از رهبران مشروطیت در همدان محسوب می شد، با مشاهده نامه، خشمگین ، و جواب تندی به او داد: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست عرض خود می بری و زحمت ما می داری شیخ باقر بهاری مردم را هم از همکاری با او منع کرد. سالار الدوله با اینکه همدان را تسخیر کرده بود ،ولی شخصا جرات ورود به این شهر را نداشت، اما قوای وی وارد شهر شدند و انجمن ولایتی، نظمیه و دوایر دولتی را غارت؛ و به آتش کشیدند؛ بازار نیز دست خوش چپاول گردید و حتی مامورین وی با استقرار توپ بر روی تپه مصلی، قصد به توپ بستن منزل آیت الله بهاری در کوچه ذوالریاستین را داشتند که با حمله مریدان آیت الله بهاری به رهبری برادر وی حاج شیخ محمد رضا جلوگیری شد. در نهایت سالار الدوله با لشکر 31 هزار نفریش عازم تهران شد که در نوبران، از مجاهدین و قوای دولتی شکست خورد و به همدان و کرمانشاه عقب نشینی کرد، اما ،نبرد اصلی قوای دولتی و مجاهدین با قوای طرفدار سالار الدوله به فرماندهی سر تیپ عبد الباقی خان چهاردولی ) پسر محمد رضا خان، نوه ولی خان میر پنج ( که مدتی قراسوران منطقه چهاردولی بود، در روستای شورچه، در مدخل منطقه چهاردولی رخ داد. البته، پیش از این نبرد، نیروهای دولتی به فرماندهی عبد الحسین میرزا فرمانفرما از عبد الباقی خان شکست خورده بود. در جنگ شورچه نیروهای مجاهدین تحت رهبری یفرم خان، یار محمد خان و مجاهدین بختیاری و رضا خان شصت تیر )فرمانده مسلسل چی ها( حضور داشتند، البته در این میان از خوانین منطقه چهاردولی اسدآباد همدان محمد صادق خان چهاردولی ملقب به صادق سلطان از هواداران مشروطیت بود که با نیروهای مجاهدین همراهی داشت، او از نوادگان ندر خان چهاردولی بود، ندر خان در سال 0626 شمسی ) 0611 ق (در زمان ناصر الدین شاه قاجار به ریاست ایل چهاردولی و قراسورانی منطقه منصوب شده بود. با این حال با حمله مجاهدین به قلعه شورچه که نیروهای عبد الباقی خان و محمود خان چناری) فرزند عباس خان( در آن محصور بودند، نبرد آغاز شد، که در این جنگ یفرم خان به دست محمود خان چناری و سهراب خان، پزشک اردوی مجاهدین به دست عبد الباقی خان کشته شدند اما در نهایت قلعه فتح شد و مجاهدین پیروز شدند و عبد الباقی خان تیرباران شد. با شکست شورچه طومار سالار الدوله بر چیده شد و امروز قبر تعدادی از مجاهدین ارمنی در پشت کلیسای مریم تپه هگمتانه باقی است. در پایان این جنگ، محمد صادق خان چهاردولی )صادق سلطان( طی حکمی در سال 0622 ش ) 0333 ق (به قراسورانی راههای خطه همدان تا تبریز منصوب شد، تا شاید پاداش مشروطه خواهی وی باشد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

توانا بود هر که دانا بود
توانا بود هر که دانا بود
مدت ويدئو : 01:41
بازدید : 273
انقلابی بودن
انقلابی بودن
مدت ويدئو : 3:48
بازدید : 165
وقف ،خیر ماندگار
وقف ،خیر ماندگار
مدت ويدئو : 4:00
بازدید : 163
ساخت توپ های فوتبال آمریکایی
ساخت توپ های فوتبال آمریکایی
مدت ويدئو : 05:16
بازدید : 212
تاریخچه کشت چای در ایران
تاریخچه کشت چای در ایران
مدت ويدئو : 03:07
بازدید : 309
همه ...
اضطراب امتحان
اضطراب امتحان
مدت پادکست : 4:54
بازدید : 251
عطش
عطش
مدت پادکست : 4:09
بازدید : 304
مجهز شوید به اسلحه های جنگ نامنظم
مجهز شوید به اسلحه های جنگ نامنظم
مدت پادکست : 9:01
بازدید : 263
نامه های خط خطی
نامه های خط خطی
مدت پادکست : 5:13
بازدید : 1136
بیماری مچ پا
بیماری مچ پا
مدت پادکست : 1:14
بازدید : 206
همه ...
نمادهای جالب در راهپیمایی روز قدس
نمادهای جالب در راهپیمایی روز قدس
تعداد تصوير : 16
بازدید : 216
شكوفه های بهاری
شكوفه های بهاری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 888
چهار فصل از تابلوهای رنگ روغن
چهار فصل از تابلوهای رنگ روغن
تعداد تصوير : 4
بازدید : 2261
تصاویر سه بعدی
تصاویر سه بعدی
تعداد تصوير : 48
بازدید : 1206
افتتاح دفتر“باشگاه فرهنگی ورزشی شهر خور
همه ...