كور مار

در حال بارگذاری ...ویدیو
15.3

04 آبان 1396

مارهای غیر سمی (اگلیفا) توجه به شکل ، وضع قرار گرفتن و تعداد پولکهای بدن مار ، تشخیص را تا حدی آسان می کند . مارهای غیر سمی دارای دندانهائی ساده هستند که راهی به غده سمی ندارند . شکل پولکهای ناحیه سر با شکل پولکهای ناحیه بدن کاملأ متفاوت است . به عبارت دیگر پولکهای ناحیه سر و تنه مشخص و قرینه و غالبأ مانند هم هستند . در بعضی از مارها پولکهای ناحیه ظهری یا پشتی بدن صاف است بر عکس در بعضی دیگر پولکهای ناحیه ظهری تیغه دار است یعنی در وسط این پولکها خطی برجسته یا تیغه مانند مشاهده می شود پولکهای سطح شکمی صاف و بزرگتر از پولکهای ناحیه ظهری است. مردمك چشم اغلب گرد و دم مار معمولاً گرد و دراز است . پولك‌های زیر ناحیه دم در یك یا دو ردیف قرار دارند و پولك آنان یا مخرج ممكن است یك عدد یا دو عدد یا به عبارت دیگر منفرد یا منقسم باشد . بطور كلی قرار گرفتن این پولكها و شمارش آنها در تشخیص مارها حائز اهمیت است . مارهای غیر سمی اصولاً در حركت خیلی سریع و چابك هستند. یکی از انواع مارهای غیر سمی کورمارها می باشندکه در ادامه با زندگی برخی از آن ها آشنا می شویم: كور مار یا مار دو سر مشخصات : اندام گوشت آلود ، دم كلفت و كوتاه ، گردن كمی مشخص ، چشم كوچك با مردمك عمودی و متمایل به سمت جانبی سر ، پولك بینی متصل به اولین و دومین پولك لب بالایی ، لب بالا دارای 9 تا 13 پولك (پنج پولك اولین آن منفرد و بقیه تقسیم شده) ، دومین پولك لب بالایی معمولاً بلندتر از سومین آن ، دور چشم دارای 5 تا 8 پولك و در فاصله میان دو چشم 5 تا 6 پولك و یك یا دو ردیف پولك بین چشم و لب بالایی ، فاصله میان دو چشم بیش از فاصله قسمت خلفی چشم تا گوشه دهان ، پولك‌های پشتی 42 تا 48 عدد ( در قسمت قدامی بدن صاف و در قسمت خلفی آن و روی دم برجسته ) ، پولك‌های سطح شكمی 175-177 عدد و باریك ، رشد پولك‌های سطح زیرین دم خوب و بین 24-31 عدد، دم پهن و كوتاه و پولك مخرجی منفرد ، دارای دو پولك در عقب پولك‌های بین بینی و سومین پولك میان آنها فاقد تماس با پولك بین بینی ، سطح پشتی بدن به رنگ‌های روشن یا تیره خاكستری ، صورتی یا قهوه ای با خال‌های تیره تر ممتد یا منقطع ، همراه با خال‌های كوچك یك در میان ، وجود یك خط تیره بین قسمت خلفی چشم تا انتهای گوشه دهان ، وجود خطوط تیره رنگ در دو طرف دم ، سطح زیرین شكم به رنگ‌های سفید ی زرد یكنواخت یا با خال‌های كوچك تیره رنگ. اندازه: حداكثر طول 90 سانتیمتر ، دم 5/7 سانتیمتر. تغذیه: از جوندگان كوچك. زاد و ولد : 8 تا 12 نوزاد در فصل تابستان . ( تا بیست نوزاد گزارش شده است) زیستگاه : لای صخره‌ها ، زیر سنگ‌ها ، ماسه‌ها و خاك‌های نرم ، لای بوته‌ها ، چمن زارها ، مناطق نیمه صحرایی. انتشار جغرافیایی : شرق تركیه – شمال شرقی ایران – شمال عراق – گرجستان – ارمنستان – آذربایجان (شوروی سابق). پراكندگی : استان‌های مركزی – تهران – كردستان – آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – اردبیل – مازندران – گلستان – گیلان – سیستان و بلوچستان – همدان – اصفهان – سمنان – زنجان – كرمان – خوزستان – قزوین. كور مار معمولی مشخصات : اندام مار كلفت و كوتاه ، چشم كوچك با مردمك عمودی و متمایل به سمت جانبی سر ،‌دور چشم دارای 8 – 13 پولك و در فاصله میان دو چشم 5- 8 پولك ، یك یا دو پولك بین چشم و لب بالایی ،‌ پولك رسترال پائینی (منتال) دارای شیار یا فرورفتی ، فاصله بین دو چشم بیش از فاصله قسمت خلفی چشم تا گوشه دهان ، دومین پولك لب بالایی معمولاً بلند تر از سومین پولك لب بالا ، دارای دو پولك بزرگ در عقب پولك بین بینی ، پولك‌های سطح شكمی 166 – 205 عدد و معمولاً یكنواخت و فاقد خال ،‌زائده شاخی در دو طرف پولك مخرجی كوچك ، پولك‌های سطح پشتی گرد و كمتر از 54 عدد و بیش از 43 عدد ،‌ پولك‌های سطح زیرین دم 19 – 36 عدد ، دم پهن و كوتاه و پولك مخرجی منفرد . سطح پشتی بدن به رنگ‌های روشن یا تیره خاكستری ، صورتی یا قهوه ای با خال‌های تیره تر ممتد یا منقطع ،‌همراه با خال‌های كوچك یك در میان ، وجود یك خط تیره بین قسمت خلفی چشم تا انتهای گوشه دهان ، وجود خطوط تیره رنگ در دو طرف دم ، سطح زیرین شكم به رنگ‌های سفید یا زرد یكنواخت یا با خال‌های كوچك تیره رنگ. اندازه:حداكثر طول 90 سانتیمتر ، دم 5/7 سانتیمتر. تغذیه : از جوندگان كوچك ، زاد و ولد : 8 -12 نوزاد در فصل تابستان . زیستگاه : لای صخره‌ها ، زیر سنگ‌ها ، ماسه‌ها و خاك‌های نرم ، لای بوته‌ها ، چمن زارها ، مناطق نیمه صحرایی. انتشار جغرافیایی : شمال مركز آفریقا – از طرف شرق به جنوب غربی آسیا به آسیایی میانه – عراق – قفقاز و مناطق مجاور آن – تركمنستان – ایران. پراكندگی : استان‌های مركزی – تهران – خراسان – سیستان و بلوچستان – خوزستان – آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – اردبیل – مازندران – زنجان – سمنان – گیلان – قزوین – همدان – گلستان. كور مار عربی مشخصات : چشم كوچك و از سمت بالای سر قابل رؤیت ، پولك رسترال پهن و بزرگ و در قسمت خلفی متصل به پنج پولك بین بینی ، در فاصله بین دو چشم دارای 5 یا 6 پولك و دور چشم 9 تا 10 پولك ، لب بالا دارای 10 تا 11 پولك و لب پائین 15 تا 16 پولك و یك ردیف پولك بین چشم و لب بالایی ، پولك‌های سطح پشتی صاف و 45 تا 49 عدد ،‌ پولك‌های سطح شكمی باریك و 172 تا 181 عدد و سطح زیرین دم 21 تا 24 عدد ،‌دم كوتاه و نوك تیز و منتهی به زائده شاخی . پولك مخرجی كوچك و منفرد. بدن به رنگ خاكستری متمایل به قهوه ای با خال‌های نامنظم قرمز تیره رنگ ، خالها دارای حاشیه سفید و در طول بدن ممتد ، سطح شكمی زرد روشن یل سفید. اندازه:حداكثر طول 57 سانتیمتر ، دم 3 سانتیمتر. تغذیه: در اسارت از موش‌های كوچك؛ طرز زندگی نامعلوم. زیستگاه : مناطق صحرایی ، زیر سنگ‌ها ، زیر ماسه‌ها و خاك‌های نرم. انتشار جغرافیایی : انتشار وسیع در شبه جزیره عربستان – ایران ( جنوب غربی خوزستان) – كویت. پراكندگی : استان‌های خوزستان – بو شهر. كور مار سلیمانی مشخصات : سر و پوزه كمی برآمده ، چشم‌ها متمایل به سمت بالا ،‌دارای چهار پولك در عقب پولك‌های بین بینی ، فاصله میان دو چشم كمتر از فاصله قسمت خلفی چشم تا گوشه دهان ، دارای 6 تا 9 پولك میان دو چشم و 10 تا 14 پولك دور چشم ، لب بالا دارای 10 تا 14 پولك (سه پولك اولین آن بزرگتر از بقیه) سومین پولك لب بالا معمولاً كوتاهتر از دومین پولك آن ،‌ پولك‌های ناحیه پشتی و دم صاف یا كمی برجسته و تعداد پولك‌های پشتی 45 تا 52 عدد پولك‌های سطح شكمی 174 تا 202 و سطح زیرین دم 21 تا 32 عدد. بدن به رنگ قهوه ای با خال‌های قهوه ای و حاشیه روشن ، در بعضی نمونه‌ها خالها بطور زیگزاك و منظم و در برخی دیگر خالها نامنظم و در هم ، خالهای قسمت قدامی بدن قابل تشخیص و در قسمت خلفی بدن گاهی در هم و تیره رنگ ، بعضی خالها دارای حاشیه سیاه رنگ ، سطح جانبی روشن و بعضی از پولك‌های آن دارای حاشیه قهوه ای تیره یا سیاه رنگ. اندازه:حداكثر طول 65 سانتیمتر ، دم 6 سانتیمتر. تغذیه: از مارمولكها و جوندگان كوچك. زاد و ولد : تا 10 نوزاد در فصل تابستان. زیستگاه : صحراهای شنی ، شنزارها ، لای صخره‌ها ،‌دشتها ، چمن زارها. انتشار جغرافیایی : آسیای مركزی تا غرب تاجیكستان و از غرب تا سند و شرق قفقاز – ایران. پراكندگی : استان‌های همدان – خراسان – مازندران – گلستان – اصفهان – خوزستان – سیستان و بلوچستان – آذربایجان غربی – مركزی. کور مار خراسانی مشخصات : گردن نامشخص ، پوزه كلفت و كمی برآمده ،‌عرض پولك رسترال بیش از ارتفاع آن ، سوراخ بینی همانند چاكی در پولك بینی ،‌دارای سه پولك یا بیشتر در عقب پولكهای بینی ، چشم در سمت جانبی و گاهی متمایل به سمت فوقانی ،‌ پولك‌های لب بالایی 11-12 عدد و لب پائینی 16 عدد . پولك رسترال پائینی (منتال) دارای شكاف ، فاقد پولك‌های چین ، دور چشم دارای 7-12 پولك كوچك ، دارای 4 تا 8 پولك نامنظم میان دو چشم ، پولكهای سطح پشتی در قسمت قدامی صاف و در قسمت خلفی تا انتهای دم تیغه دار و تعداد آن 47-59 عدد، پولكهای سطح شكمی 187-213 عدد و سطح زیرین دم 28-45 عدد. بدن به رنگ زرد نخودی و در سطوح جانبی به رنگ روشن متمایل به سفید ، در قسمت پشتی دارای تقریباً 50 خال قهوه ای رنگ عرضی نامنظم و در سطح جانبی خال و خطوط تیره رنگ ،‌سطح شكمی یكدست سفید. اندازه :حداكثر طول 70 سانتیمتر ،‌دم 6 سانتیمتر . تغذیه: از مارمولك‌ها و جوندگان مانند موش. زاد و ولد : 11 تا 12 نوزاد به طول بیش از ده سانتیمتر. زیستگاه : دشتها، ‌مناطق نیمه صحرایی ،‌ شنزارها ،‌بوته زارها. انتشار جغرافیایی : جنوب غربی تاجیكستان – ایران – افغانستان. پراكندگی : استان خراسان . کور مار خالدار مشخصات : شبیه مار دو سر ولی با پولك‌های بزرگتر، میان چشم و پولك بینی دارای سه پولك ، در قسمت خلفی بین بینی دارای دو پولك ، دور چشم دارای 8 تا 9 پولك هم حجم و در فاصله دو چشم 5 تا 7 پولك ، سطح فوقانی پوزه مسطح یا كمی محدب ، فاصله بین دو چشم بیش از فاصله قسمت خلفی چشم تا گوشه دهان ، پولك‌های قسمت خلفی بدن و ناحیه دم فاقد برجستگی ، پولك‌های سطح پشتی 41 یا 42 عدد ، پولك‌های سطح شكمی 161 تا 181 عدد و پولك‌های سطح زیرین دم 30 تا 43 عدد. بدن به رنگ زیتونی روشن ، سطح پشتی با خال‌های قهوه ای بزرگ و سطح جانبی دارای خال‌های كوچكتر با حاشیه سیاه رنگ ، سطح شكمی سفید رنگ با خال‌های سیاه. اندازه:حداكثر طول 65 سانتیمتر ، دم 7 سانتیمتر. طرز زندگی و زاد و ولد : نامعلوم. زیستگاه : زیر سنگها ، لای صخره‌ها و بوته‌ها. انتشار جغرافیایی : جنوب تركمنستان ، شمال شرقی ایران ، افغانستان ، شمال غربی هندوستان. پراكندگی : استان‌های خراسان ، آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، خوزستان. كور مار تاتاری مشخصات : گردن نامشخص ، پوزه ضخیم و كمی برآمده یا مسطح ، دارای دو یا سه پولك در عقب پولك‌های بین بینی ، چشم در سمت جانبی و گاهی متمایل به سمت فوقانی ، دارای 4 تا 8 پولك نامنظم میان دو چشم ، فاصله بین دو چشم و فاصله چشم تا گوشه لب متغیر ، دومین پولك لب بالا كوتاه تر از سومین پولك آن ،‌دارای 7 تا 12 پولك دور چشم ،‌ پولك‌های سطح پشتی از قسمت قدامی تا انتهای دم به ترتیب صاف و تیغه دار و تعداد آن 43-49 عدد ،‌ پولكهای سطح شكمی 169-188 عدد و سطح زیرین دم 20-32 عدد. رنگ بدن شبیه كور مار دو سر Eryx jaculus ولی سطح شكمی آن دارای خالهای قهوه ای تیره تر و متراكم تر ، نمونه‌های فاقد خالهای سطح شكمی كم و نایاب. اندازه:حداكثر طول 72 سانتیمتر ، دم 6 سانتیمتر . تغذیه: از مارمولك‌ها و جوندگان كوچك مانند موش. زاد و ولد : 11 تا 12 نوزاد به طول بیش از ده سانتیمتر. زیستگاه : دشتها، مناطق نیمه صحرایی ،‌شنزارها ،‌بوته زارها. انتشار جغرافیایی : قزاقستان – آسیای مركزی – غرب چین – مغولستان – ایران – افغانستان – شوروی سابق – پاكستان. پراكندگی : استانهای مركزی – خراسان – سیستان و بلوچستان – خوزستان – آذربایجان شرقی – مازندران – زنجان آذربایجان غربی – اردبیل – گلستان – گیلان – كردستان – همدان – قزوین. كور مار بلوچستانی مشخصات : پوزه پهن و بزرگ ، ناحیه گردن نامشخص ، دارای دو جفت پولك كوچك در عقب پولك رسترال ، سوراخ بینی به شكل چاك در پولك بینی ، پولك رسترال پائینی (منتال) دارای شیار ، لب بالا دارای 9 تا 12 پولك و لب پائینی 13 تا 18 پولك ، فاقد پولك‌های چین قدامی و خلفی ، دور چشم دارای 10 یا 11 پولك و در فاصله بین دو چشم 6 تا 9 پولك ، بدن استوانه ای شكل ، دم كوتاه و انتهای آن مدور ، پهنای سر و دم برابر ، پولك‌های سطح پشتی در قسمت قدامی صاف و در قسمت خلفی تیغه دار و 51 تا 65 عدد ، پولك‌های سطح شكمی باریك و 192 تا 212 عدد ،‌ پولك‌های سطح زیرین دم 25 – 40 عدد ، پولك مخرجی كوچك و منفرد . بدن به رنگ شنی ، خاكستری ، متمایل به صورتی یا قهوه ای روشن یكنواخت یا دارای خطوط عرضی كم و بیش مشخص به رنگ قهوه ای تیره متمایل به سیاه و در قسمت دم خطوط واضح تر و از هم مجزا، سطح شكمی به رنگ قهوه ای با خال‌های ریز سیاه رنگ. اندازه:حداكثر طول 90 سانتیمتر ، دم 6 سانتیمتر. طرز زندگی :نامعلوم. زیستگاه : صحراها ، مناطق شنی. انتشار جغرافیایی :‌ هندوستان – پاكستان – ایران – افغانستان. پراكندگی : استان سیستان و بلوچستان (زابل).
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

ببر
ببر
مدت ويدئو : 04:10
بازدید : 925
کنه تار تن
کنه تار تن
مدت ويدئو : 02:30
بازدید : 1973
گرگ خاکستری
گرگ خاکستری
مدت ويدئو : 3:50
بازدید : 398
اکراس سیاه
اکراس سیاه
مدت ويدئو : 01:49
بازدید : 299
نهنگ قاتل
نهنگ قاتل
مدت ويدئو : 04:25
بازدید : 598
همه ...
سواردتیل یا دم شمشیری
سواردتیل یا دم شمشیری
مدت پادکست : 2:13
بازدید : 341
ماهی تایگر یا ببری
ماهی تایگر یا ببری
مدت پادکست : 1:30
بازدید : 355
لاک پشت سبز دریایی
لاک پشت سبز دریایی
مدت پادکست : 3:26
بازدید : 799
ماهی ساردین
ماهی ساردین
مدت پادکست : 1:26
بازدید : 2678
ماهی اسکات
ماهی اسکات
مدت پادکست : 2:22
بازدید : 605
همه ...
گاو دریایی
گاو دریایی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 244
لاچین
لاچین
تعداد تصوير : 20
بازدید : 518
قرقی
قرقی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1356
ملخ
ملخ
تعداد تصوير : 1
بازدید : 968
پرنده چور (هامون)
پرنده چور (هامون)
تعداد تصوير : 8
بازدید : 5210
همه ...