مار ماهی دهان گرد دریاچه ی خزر

در حال بارگذاری ...ویدیو

18 مهر 1396

1. ر ماهی دهان گرد دریاچه ی خزر Caspian lamprey - caspiomyzon wagneri نام فارسی: مار ماهی دهان گرد دریاچه ی خزر نام انگلیسی: Caspian lamprey نام علمی: caspiomyzon wagneri خانواده: دهان گردان (petromyzontidae) مار ماهی دهان گرد دریاچه ی خزر Caspian lamprey - caspiomyzon wagneri جمعیت: درسا ل ها ی اخیر،جمعیت این ما هی ها کاهش شدید یا فته ا ست. پراکنش: بومی دریای خزرواغلب رود خانه های حوزه ی جنوبی این دریا ست. زیست گاه : مار ماهی دهان گرددرمناطق کم عمق ساحل دریا اب شیرین رودخانه ها زندگی می کند. اندازه: اندازه ی متوسط این ماهی 30 سا نتی متراست وحداکثربه55 سانتی مترمی رسد. ریخت شناسی: دارای بدنی ماری شکل،بدون فلس وپوشیده ازماده ای لزج به نام موکوس است.دوباله ی پشتی نزدیک به هم داردو باله های پشتی و مخرجی اش در انتهای بدن به هم چسبیده است و دهانی گرد و قیفی شکل و بدون آرواره دارد .دندان های شاخی شکل ریزی روی زبان و اطراف دهان ، 7 جفت منفذ آب ششی مشخص در دو طرف سر و یک سوراخ بینی در بالای سرش دیده می شود. رژیم غذایی: لارو دهان گردان (آموسیت)، از مواد پوسیده ی گیاهی و جانوری و ماهی بالغ از جلبک ها، گیاهان آب زی یا ماهی ها تغذیه می کند. زادآوری: ماهی دهان گرد ماده از اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت تخم ریزی می کند و لقاح آن خارجی است. وضعیت حفاظتی: به دلیل ساخت سدروی رودخانه های محل تولیدمثل مارماهی دهان گرد،صید،کشتن ونیزبه سبب باورهای اشتباه مردم که تصورمی کننداین ماهی ازسایرماهیان تغذیه می کند،نسل آ ن درایران درمعرض تهدیدقراردارد. مارما هی دهان گرد دریا چه ی خزر مارما هی دها ن گرد دریا چه ی خزربومی دریا ی خزراست .بد نی ماری شکل داردوبدون آ رواره است.7 جفت حفره ی آب ششی دردوطرف سرویک سوراخ بینی دربالای سرش قراردارد.دها ن گردوباد کش مانندی داردکه ازآن برای چسبیدن کمک می گیرد. چرا دهان گرد؟ دهان این ما هی شکل ویژه ای دارد ونامش ازاین شکل خاص دهان دهان گرفته شده است.دهان مارماهی دهان گرد دریای خزر،گرد وقیف ما نند است.روی این صفحه ی دها نی وزبان،پلا ک های دندان ما نند متعددی قراردارد.انواع گونا گونی ازمارماهی ها درآ ب های جهان زندگی می کنند که دربرخی خصوصیات با هم متفا وت اند.یکی ازاین تفاوت ها،درتعدادهمین دندان های شا خی است.برای مثال،مارماهی دریای خزر4 تا 6 دندان کند دارد. نوزادی به نام آموسیت! نوزاد مارماهی دهان گرد،آ موسیت نامیده می شود.آموسیت ها پس ازبیرون آمدن ازتخم ،ازلانه خارج می شوندوبا جریان آب پیش می روند تا به نا حیه ای با کف گلی برسند.سپس کف گلی راحفرمی کنند،داخل آن فرومی روندو تنها دها نشان بیرون می ما ند جلبک ها،بقا یای گیا هی وجانوری معلق درآب راببلعند.بسیاری ازآ موسیت ها هم درلا به لای گیا هان حا شیه ی رودخا نه ها زندگی می کنند.این دوره حدود3 سال طول می کشد.دراین مدت ،آموسیت ها به دلیل دفع موادزاید ازبدن،مجبورمی شوند چند بارتغییروضعیت بدهند.آن ها پس ازاین مدت،به دریا مها جرت می کنند.پس ازمدتی زندگی دردریا ،دیگرآ موسیت نیستندوبه بلوغ می رسندوآماده می شوند تا به با لای رودخا نه برگردندوتخم ریزی کنند.طول ما هی های دهان گردبالغ اززمان قبل ازتخم ریزی تا زمان تخم ریزی حدود22 درصد کاهش می یابد.این ما هی ها پس ازتخم ریزی می میرند.حدا کثرطول عمرمارما هی دها ن گرد دریا چه ی خزرحدود6 سال است. سواری مجانی! مارماهی دهان گرددریای خزربالغ،برای تخم ریزی باید به قسمت با لای رودخانه مها جرت کند.به همین سبب،گاهی هم زمان با شروع فصل مها جرت آزادماهیان برای تخم ریزی ،ازفرصت استفاده می کندوخودرا به بدن آ ن ها می چسبا ند تا به بالای رودخانه برود.البته همیشه این کاررا انجام نمی دهد.بلکه بیش تروقت ها دیده شده است که به تنهایی اقدام به مها جرت می کند.مارماهی های دهان گردنرترجیح می دهند پیش ازماده ها به محل تخم ریزی برسند تا شروع به سا ختن لانه کنند.آن ها با استفاده ازبادکش دهانی،به سنگ های کف بستررودخانه می چسبندوبا کمک ضربات انتهای بدنشان،گودالی درکف رودخانه حفرمی کنند.یک یا چندما هی ماده دراثرنشانه های بویایی،که نرها آزادمی کنند،به سمت لانه جذب می شوندودرساختن لانه به نرها کمک می کنند.پس ازپایان کارلانه سازی،تخم ریزی دربسترسنگلاخی وقلوه سنگی انجام می شود.هرجفت ازماهیان به طورمکررطی یک هفته یا بیش تر،تخم ریزی می کنند.نرها وماده ها پس ازتولیدمثل می میرند. تغییرشکل زیاد! نوزادمارما هی دها ن گرددرحین رشدونمو،تا زمانی که بالغ شود،تغییرات زیادی می کند.این دگردیسی به گونه ای است که نوزاد،ازنظرشکل ظا هری،با والدین خودقا بل مقا یسه نخوا هد بود.نوزادان،برخلاف والدین،بدنی پهن وبرگی شکل دارندوبه تدریج شکل بدنشان شبیه به مارمی شود.به علاوه ،چشمان آ موسیت ها درزیرپوست سرقراردارد؛ولی به تدریج نمایان می شودوما هی قادربه دیدن خوا هد.نوزاد ماهی دهان گرددریای خزرازمواد گیا هی معلق درآب یا مواد ریزته نشین شده دربستررودخانه ها تغذیه می کند.درروده ی مارماهی های دهان گردبالغ نیزبقا یای جلبک ها وگیاها ن بزرگ وما هی دیده شده است.بنا براین،احتما لا تنها دلیلی که گا هی مارما هی دهان گرددریاچه ی خزربه سایرما هیان ،به خصوص آزاد ماهیان می چسبد،مها جرت به قسمت های با لای رودخانه برا ی تخم ریزی است.مارما هی دهان گرد با کمک صفحه ی دها نی اش ،خودرا به پهلوی ماهی میزبان متصل می کند.وقتی ما هیان آزادانه شنا می کنند،آب واکسیژن محلول درآن را ازدهان می مکندوازسورا خ های آ ب ششی ،که دردوطرف سرقراردارد،خارج می کنند.درصورتی که جا نوربا دهان خودبه جایی چسبیده باشد،آب را ازسوراخ های آ ب ششی یک سمت می مکد وازسمت دیگرخارج می کند.به همین دلیل ،این جان داران قادرند هنگا می که دها نشان به سطحی چسبیده است نیز،تنفس می کنند. نقش مارما هی دهان گرد دریا چه ی خزردرطبیعت مارما هی دهان گرد دریاچه ی خزربا خوردن مواد گیاهی وجا نوری درحال فساد، ما نع آلودگی اکوسیستم های آبی می شودودرحقیقت ، ما نند یک رفتگرعمل می کند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

مورچه
مورچه
مدت ويدئو : 05:04
بازدید : 1961
مارمولک گرگراشک
مارمولک گرگراشک
مدت ويدئو : 1:59
بازدید : 239
قاقُم
قاقُم
مدت ويدئو : 2:03
بازدید : 147
چک بوته ای
چک بوته ای
مدت ويدئو : 02:31
بازدید : 1077
مرغ عشق
مرغ عشق
مدت ويدئو : 03:58
بازدید : 1182
همه ...
سنجاقک
سنجاقک
مدت پادکست : 4:03
بازدید : 704
مار پلنگی
مار پلنگی
مدت پادکست : 3:05
بازدید : 454
خر یا الاغ
خر یا الاغ
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 382
گورکن
گورکن
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 993
خرس بلوچی
خرس بلوچی
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 491
همه ...
پرورش گاومیش
پرورش گاومیش
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2336
مار دستی
مار دستی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 469
ماهی گلی
ماهی گلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2714
گربه شنی
گربه شنی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1748
موش دوپا ( هوتسون )
موش دوپا ( هوتسون )
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2777
همه ...