تولید کریستال

در حال بارگذاری ...ویدیو
9.2

15 مهر 1396

کریستال قزوین واژهٔ کریستال به وجود یک شبکهٔ فضایی خاص اشاره می‌کند یعنی كریستال ها باید دارای ماهیتی كاملاً متفاوت از مایعات باشند پس كریستال باید یك ماده جامد مانند كوارتز باشد . مواد می توانند دارای سه شكل متفاوت جامد، مایع، و گاز باشند. مواد جامد به این دلیل دارای شكل ثابتی هستند كه یك مولكول در آن ها همیشه در وضعیتی ثابت نسبت به مولكولهای دیگر قرار دارد، اما در مایعات، مولكول ها دارای وضعیت ثابتی نیستند و میتوانند شكل و جهت قرار گیری خود را تغییر داده و در بین مولكول های دیگر نیز حركت كنند. بسیاری از مواد بیشتر از یك حالت دارند.برای مثال آب بصورت جامد(یخ) ، مایع یا گاز (بخارآب) وجود دارد . حالتهای آب وابسته به دماست.در زیر صفر درجه سانتیگراد آب بصورت جامد وجود دارد . در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد یخ شروع به ذوب شده و آب به مایع تبدیل می شود . وقتی دما تا 100 درجه سانتیگراد افزایش یابد آب كاملا به بخار تبدیل می شود . اما دراین میان برخی مواد نیز وجود دارند كه می توانند حالتی بین این دو داشته باشند. به این مفهوم كه با وجود این كه جهت مولكولهای آنها همیشه در حالت ثابتی است، اما قادر به حركت در بین مولكول های دیگر نیز هستند در حقیقت این مواد نه مایع هستند و نه جامد. كریستال های مایع از جمله همین مواد هستند و به همین دلیل هم نامی چنین متناقض دارند آیا كریستال های مایع دارای خواصی مانند مواد جامد هستند یا مشخصات مواد مایع را دارند؟ در حقیقت حالت كریستال های مایع بیشتر شبیه به مایعات است تا جامدات، كریستال های مایع بسیار به حرارت حساس هستند و اندكی گرما میتواند آنها را به مایع تبدیل كند. آنها مقادیر متوسطی از گرما را دریافت می كنند تا یك ماده مناسب را از یك حالت جامد به كریستال مایع تبدیل كنند و فقط مقدار بیشتری گرما را برای تبدیل همان كریستال مایع به حالت مایع واقعی دریافت می كنند . به دلیل همین حساسیت به حرارت است كه از آنها در ابزارهایی مانند حرارت سنج ها استفاده می كنند همچنین به همین دلیل است كه صفحه نمایش موبایل شماممكن است دارای عملكرد متفاوتی در یك صبح سرد زمستانی یا یك روز آفتابی تابستان باشد. كریستال های مایع بسته به چگونگی تحریك و نحوه آرایش مولكول ها به گروههای مختلفی تقسیم می شوند این نوع كریستال ها نسبت به تغییر دما ودر بعضی موارد فشار واكنش نشان می دهد وجهت گیری مولكولها در آنها از الگوی خاصی پیروی می كند كه اغلب یك منشا خارجی جهت دهنده دارد . اصولاً كریستالهای مایع موادی هستند كه به طور فیزیكی دارای خاصیتهای جامد و مایع هر دو هستند. یكی از خاصیتهای جالب آنها توانایی آنها در تغییر موقعیت بسته به ولتاژ اعمالی به آنها است. در موادی كه به شكل كریستال مایع هستند نیروهای بین مولكولی كریستال در همه جهات با یكدیگر برابر نیستند. در بعضی از جهات نیروها ضعیفتر از بعضی جهات دیگرند. شبیه موادی كه گرم می شوند در ابتدا افزایش حركت مولكولی در سرتاسر نیروهای ضعیف ایجاد می شود.اما آن مولكولهای باقیمانده توسط یك مرز كه نیروهای قوی هستند باقی می مانند. فاز بلور مایعی جسم را گاهی (فروفاز) (به معنی فاز بینابینی) یا فاز فرومورنیک نیز می‌نامند. در بلورها ، اتمها یا مولکولها در شبکه‌های تناوبی منظم آرایش می‌یابند. بدین ترتیب در مقیاس میکروسکوپیکی ، بلورها نظم بسیار زیادی دارند و در مقیاس میکروسکوپیکی بسیار نامنظم هستند. در مایع‌ها اتم‌ها و مولکول ها تقریبا آزادنه حرکت می‌کنند و روی یکدیگر می‌لغزند و در مقیاس میکروسکوپیکی بسیار نامنظم‌اند. اما به دلیل نیروی دافعه کوتاه برد میان اتم‌ها یا مولکول‌های مایع ، تا اندازه‌ای در مایع‌ها نظم کوتاه بردی دیده‌ می‌شود. از آنجا که نظم مکانی دور برد در مایع‌ها وجود ندارد ، مایع‌ها در مقابل تغییر شکل برشی ، مقاومتی از خود نشان نمی‌دهند و تحت تاثیر وزن یا نیروهای دیگر به آزادی جریان می‌یابند. نظم ساختاری بلورهای مایع ، چیزی بینابین نظم ساختاری مایع و جامد است . ساختار بلور مایع نظم ساختاری بلور مایع ، چیزی بینابین نظم ساختاری مایع و جامد است. تغییرات فاز بین فازهای جامد مایع و مایع ، از طریق گرم کردن در مورد بلورهای مایع توموتروپ و یا مخلوط کردن ماده دوم در مورد بلورهای مایع لیوتروپ میسر می‌شود. بلورهای مایع ترموتروپ معمولا از مولکولهای آلی (کربن دار) تشکیل می‌شوند. این مولکولها یا خطی هستند و قسمت مرکزی آنها سخت است و دنباله‌های انعطاف پذیر در یک سر و یا در دو سرشان دارند یا دایره‌ای هستند و قسمت مرکزی شان قرصی و سخت است و 4 تا 8 دنباله انعطاف پذیر بطور شعاعی از آن خارج می‌شوند. در بلورهای مایع ترموتروپ ، گرم کردن ماده جامد منجر به فاز آی بلور مایع بیشتر می‌شود، منظور این است که بجای تبدیل مستقیم از فاز جامد به فاز مایع همسانگرد ، این مواد گرم شدن از یک یا چند فاز بلور مایع عبور می‌کنند. بلورهای مایع ترموتروپ به دسته‌های زیر تقسم می‌شوند : 1- بلور مایع نیماتیک بلور نیماتی معمولا از مولکولهای آلی میله‌ای شکل ساخته می‌شود. همانند مایعات ، این نوع بلورهای مایع فقط از لحاظ مولکولی دارای نظم کوتاه برد هستند. برخلاف مایعات در این محورهای بلند مولکولها همگی بطور متوسط هم سو هستند. از اینرو بلور نیماتیم را می‌توان بلور جهت دار ‌دانست. این بلور مایع همانند مایع سلولی جریان پیدا می‌کند. اما از نظم بسیار بیشتری برخوردار است. 2- بلور مایع اسمکتیک بلور مایع اسمکتیک هم از مولکولهای میله‌ای ساخته می‌شود، ولی نظم مولکولها در آن بصورت لایه و هم صفحه‌ای است. در هر لایه ، مولکول فوق نظم کوتاه برد مایع گونه دارند. بدین سان ، بلور مایع اسکمتیک را می‌توان تناوبی یا بلور بین در یک بعد و بی نظم یا مایعی در دو بعد دیگر داشت. بلور اسکمتیک مانند بلور سیستماتیک تحت تأثیر وزن جریان پیدا می‌کنند. بسته به اینکه میله‌ها در هر لایه مثلا بصورت مایل یا راست ایستاده باشند. با زیر دسته‌های متعددی از فاز اسکمتیک رو برو می‌شویم. 3- بلور مایع کوکستریک بلور مایع کوکستریک شبیه نیماتیک است. اما بجای اینکه میله‌ها در همه جا یکسان باشد، در نقاط مختلف دست خوش تغییر جهت می‌شود که این امر در نهایت ساختاری مارپیچی پدید می‌آورد. اگر صفحاتی عمود بر محور مایع در نظر بگیریم در هر صفحه سمتگیری منظمی همانند فاز نیماتیک رو برو می‌شویم. جهت موضعی این سمت گیری در هر صفحه نسبت به صفحات مجاورتی کمی چرخیده است. 4- بلور مایع دیسکوتیک دیاستوئی بلور مایع دیسکوتیک یاستونی از مولکولهای قرص شکل تشکیل شده است. مولکولها در ستونهایی مرتب می‌شوند که نسبتا شبیه به ستونهای میله یا مهره‌های تخته نرم هستند، در هر ستون فقط نظم کوتاه برد وجود دارد. اما ستونها بطور تناوبی در دو بعد مرتب می‌شوند و ترکیب آنها معمولا بصورت شبکه شش گوش است. بدین سان ، بلور مایع دیسکونیک در دو بعد منظم و در یک بعد بی نظم است. کاربرد کریستال های مایع کریستال های مایع دركامپیوتر های كیفی ، ساعت های دیجیتال ، مایكروفر ها ، ماشین حساب ها، سی دی پلیرها وبسیاری ازوسایل الكترونیكی دیگر به كاررفته اند. یكی از مهم ترین خواص كریستال مایع این است كه تحت تأثیر جریان الكتریكی قرار می گیرد و مهمترین نوع كریستال مایعی كه امروزه در تمامی نمایشگرهای LCD به كار می رود، Nematic Phase است .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شرکت شیشه لرستان
شرکت شیشه لرستان
مدت ويدئو : 04:07
بازدید : 8165
شیرینی  پزی
شیرینی پزی
مدت ويدئو : 04:52
بازدید : 1022
آجر سازی
آجر سازی
مدت ويدئو : 03:46
بازدید : 1947
قالی بافی
قالی بافی
مدت ويدئو : 04:33
بازدید : 2050
نمد مالی
نمد مالی
مدت ويدئو : 02:30
بازدید : 2755
همه ...
هنر حکاکی
هنر حکاکی
مدت پادکست : 2:24
بازدید : 858
پیله ور
پیله ور
مدت پادکست : 3:10
بازدید : 735
معدن مس سونگون
معدن مس سونگون
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 709
سد مخزنی کوثر
سد مخزنی کوثر
مدت پادکست : 3:37
بازدید : 748
مسگری
مسگری
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 1802
همه ...
نخستین سکوی نفتی خلیج فارس
نخستین سکوی نفتی خلیج فارس
تعداد تصوير : 20
بازدید : 474
کارگاه تولید روسری
کارگاه تولید روسری
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4826
باربر
باربر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1247
ترمیم فرش
ترمیم فرش
تعداد تصوير : 20
بازدید : 874
جمعه بازار زنجان
جمعه بازار زنجان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2272
همه ...