یخچال های علم کوه

در حال بارگذاری ...ویدیو
8.8

24 خرداد 1396

مجموع یخچال های علم کوه واقع برفلاتی مرتفع درارتفاع تقربی 400متری درمیان قلل گرانیتی تخت سلیمان واقع گردیده اند. مجموع قلل تخت سلیمان دراستان مازندران بخش کلاردشت حدفاصله دره طالقان وجنگل ها عباس آباد وشهسوار منطقه ای بسیار سرد سیر وبرف گیر با قلل مرتفعی است که از آن می توان به عنوان بزرگ ترین ناحیه کوهستانی یخچالی درایران نام برد.ضمناًاین منطقه دارای بیشترین تعداد قلل بالای 400متر درکل کشور می باشد..مجموع یخچال های تخت سلیمان عبارتند از:سرچال،علم چال، تخت سلیمان،مرجیکش،خرسان،هفت خوان،چالون،شانه کوه واسپلیت. یخچال سرچال این یخجال درارتفاع تقریبی 4050مترتا4230متر درحدفاصله دوقله میان سه چال وتخت سلیمان قراردارد وسطح آن توسط سنگلاخ های وریزش های کوه پوشیده شده است. یخچال علم چال این یخچال بزرگ که درارتفاع تقریبی 400متر ی واقع است به علت آن که در گودی قرارگرفته وقلل اطراف عمدتاًاز4200تا4800مترارتفاع دارد ازنظر پنهان است. ابتدا ی یخچال اصلی در4200متری ودیواره شمالی علم کوه برافراز آن برافشته شده است.سطح یخچال توسط میزهای سنگی یخچالی وخرد شده درنواحی کناره آن پوشیده شده است. یخچال تخت سلیمان این یخچال با شیبی تند ازپایتخت درجناح شمالی قله تخت سلیمان درارتفاع 4350 متری تانزدیکی قله 4655 متری تخت سیلمان به صورت یک مرکز نسبتاً عریض یخچال بادو زبانه شرقی وغربی کشیده شده است وشیب آن درقسمت های شمالی تر بیشتر است. یخچال مرجیکش این یخچال درارتفاع 4340متری درگودی حدفاصله دویال قلل سیاه سنگ ومرجیکش قرارگرفته وزبانه شمالی آن تا ارتفاع 4500متر ارتفاع می گیرد.سطح یخچال پوشیده از سنگلاخ است وریزش مدوام سنگ ازسمت قله مرجیکش برروی آن جریان دارد. یخچال خرسان این یخچال بزرگ در حدفاصله قلل مرجیکش وعلم کوه درجناح جنوبی این قلل واقع شده وازارتفاع تقریبی 4150تا4500متر،باعرض نسبتاًزیاد تازیرقله علم کوه به پیش می رود وقلل سوزنی ودیواره ای خرسان شمالی ومیانی وجنوبی درجناح غربی آن قرار گرفته اند. یخچال هفت خوان مجموعه بزرگ در طویل یخچال هفت خوان ازارتفاع 3950مترتا4400متربرروی گردنه هفت خوان امتدادیافته ودربستر خود تشکیل زبانه های کوچک یخچال به داخل دره های قلل هفت خوان رامی دهد.بعضی ازاین زبانه های تانزدیکی قلل باشکوه هفت خوان ارتفاع می گیرد. وجود آبگیرهای متعدددربستر یخچال دارای اهمیت خاصی برخوردار است.درجناح شمالی این یخچال قلل نگین وتخت سلیمان ودرسراسر امتداد جنوبی آن قلل مضرس وداندانه دار هفت خوان ازارتفاع 4000مترتا 4537مترقراردارند. یخچال چالون این یخچال حد فاصل دوقله سیاه سنگ ودر چالون درارتفاع 3900تا4200متری قرار دارد ومیان این قله مرتفع را می پوشاند. یخچال شانه کوه این یخچال متصل به یخچال علم چال ازارتفاع 4230متردرنزدیکی قله 4400متری شانه کوه امتداد دارد.وجه تسمیه این یخچال عمدتاًبه دلیل نزدیک بودن آن به قله شانه کوه می باشد. یخچال اسپیلت زبانه عظیم ومرتفع یخچال اسپیلت به ارتفاع 600متری زبانه فرعی ازمجموعه یخچال های بزرگ هفت خوان ویکی از زیباترین یخچال ایران می باشد.این یخچال به صورت 3زبانه فرعی از جناح شمالی قله نگین برروی دیواره غربی علم کوه تا سوزنی اسپیلت در ارتفاع 4600متری امتداددارد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

طبیعت شهر دشتک
طبیعت شهر دشتک
مدت ويدئو : 01:34
بازدید : 957
حوضه رسوبی زاگرس
حوضه رسوبی زاگرس
مدت ويدئو : 05:48
بازدید : 429
غار قلعه جوق
غار قلعه جوق
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 4425
کال نمک
کال نمک
مدت ويدئو : 01:40
بازدید : 222
همه ...
تالاب مره
تالاب مره
مدت پادکست : 3:29
بازدید : 65
منطقه شکار ممنوع یکانات
منطقه شکار ممنوع یکانات
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 85
منطقه سفیدآب رودسر
منطقه سفیدآب رودسر
مدت پادکست : 1:41
بازدید : 4236
پارک بمو
پارک بمو
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 1648
سرآب عباس آباد شازند
سرآب عباس آباد شازند
مدت پادکست : 1:50
بازدید : 2049
همه ...
غار کهک
غار کهک
تعداد تصوير : 12
بازدید : 754
آبشار آب ملخ
آبشار آب ملخ
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1075
آبشار ریوو
آبشار ریوو
تعداد تصوير : 13
بازدید : 1132
آبشار پیر غار
آبشار پیر غار
تعداد تصوير : 4
بازدید : 912
بوستان آب و آتش تهران
بوستان آب و آتش تهران
تعداد تصوير : 11
بازدید : 746
همه ...