مسجد جامع فریومد

در حال بارگذاری ...ویدیو

28 ارديبهشت 1396

مهمترین اثر به جای مانده از شهر فریومد، مسجد جـامع آن اسـت . بنـای قـدیمی آن احتمـالاً مربوط به اواخر دورة سلجوقی و اوایل دورة خوارزمشاهی است. براساس شواهد و مدارك موجود بـه احتمال فراوان در دورة خوارزمشاهی و ایلخانان بازسازی کامل شده است. این بنـا از نظـر معمـا ری حائز اهمیت است. مسجد جامع عموما نماد شهر در دوره اسلامی است. علاوه بر این هـم فضـاهایعمومی شهری از جمله بیمارستان در فریومد وجود داشته اسـت . بنـابر ایـن مسـجد جـامع ارتبـاط کالبدی و فضایی با شهر برقرار نموده است. مسجد جامع فریومد را میتوان به عنوان موزة تزئینـا ت معماری ایران در دورة اسلامی محسوب نمود. دارای نقشه دو ایوانی است، ایوانهای مسجد نسبت به صحن مرتفع است، نزدیکی ایوانها به هم موجب کم وسـعت شـدن صـحن مسـجد گردیـده اسـت. نداشتن مناره یا گلدسته در روی ایوان ها و سر در ورودی آن، وجـود تزئینـات سـفالکاری پرکـار بـا طرحهای هندسی بدیع و زیبا، استفاده از خطوط کوفی و ثلث و ریحان گچبری شـده حـاوی آیـات قرآنی و احادیث، همراه با طرحهای گیاهی و هندسی از ویژگیهای بارز آن است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

امامزادگان قاسم ومحمد جوشقان
امامزادگان قاسم ومحمد جوشقان
مدت ويدئو : 04:32
بازدید : 504
مسجد رحیم خان
مسجد رحیم خان
مدت ويدئو : 05:06
بازدید : 764
ایوان نادری
ایوان نادری
مدت ويدئو : 03:52
بازدید : 808
كوسه هجیج
كوسه هجیج
مدت ويدئو : 04:59
بازدید : 2067
همه ...
آرامگاه بابا لقمان
آرامگاه بابا لقمان
مدت پادکست : 2:52
بازدید : 510
مسجد جامع مظفری کرمان
مسجد جامع مظفری کرمان
مدت پادکست : 1:20
بازدید : 742
سید سرا بزرگوار
سید سرا بزرگوار
مدت پادکست : 1:26
بازدید : 666
مسجد ریگ یزد
مسجد ریگ یزد
مدت پادکست : 5:19
بازدید : 976
بقعه آقا سید حسین
بقعه آقا سید حسین
مدت پادکست :
بازدید : 1482
همه ...
آستان امامزاده سید حسین (ع)
آستان امامزاده سید حسین (ع)
تعداد تصوير : 12
بازدید : 24
مسجد وکیل
مسجد وکیل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1097
ضریح پنجم
ضریح پنجم
تعداد تصوير : 11
بازدید : 1356
امامزاده حلیمه خاتون
امامزاده حلیمه خاتون
تعداد تصوير : 16
بازدید : 792
امامزاده حیدر
امامزاده حیدر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1348
همه ...