مسجد جامع فریومد

در حال بارگذاری ...ویدیو
6

28 ارديبهشت 1396

مهمترین اثر به جای مانده از شهر فریومد، مسجد جـامع آن اسـت . بنـای قـدیمی آن احتمـالاً مربوط به اواخر دورة سلجوقی و اوایل دورة خوارزمشاهی است. براساس شواهد و مدارك موجود بـه احتمال فراوان در دورة خوارزمشاهی و ایلخانان بازسازی کامل شده است. این بنـا از نظـر معمـا ری حائز اهمیت است. مسجد جامع عموما نماد شهر در دوره اسلامی است. علاوه بر این هـم فضـاهایعمومی شهری از جمله بیمارستان در فریومد وجود داشته اسـت . بنـابر ایـن مسـجد جـامع ارتبـاط کالبدی و فضایی با شهر برقرار نموده است. مسجد جامع فریومد را میتوان به عنوان موزة تزئینـا ت معماری ایران در دورة اسلامی محسوب نمود. دارای نقشه دو ایوانی است، ایوانهای مسجد نسبت به صحن مرتفع است، نزدیکی ایوانها به هم موجب کم وسـعت شـدن صـحن مسـجد گردیـده اسـت. نداشتن مناره یا گلدسته در روی ایوان ها و سر در ورودی آن، وجـود تزئینـات سـفالکاری پرکـار بـا طرحهای هندسی بدیع و زیبا، استفاده از خطوط کوفی و ثلث و ریحان گچبری شـده حـاوی آیـات قرآنی و احادیث، همراه با طرحهای گیاهی و هندسی از ویژگیهای بارز آن است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

امامزاده یحیی (ع)
امامزاده یحیی (ع)
مدت ويدئو : 05:56
بازدید : 436
بقعه امامزاده سید محمد
بقعه امامزاده سید محمد
مدت ويدئو : 04:42
بازدید : 399
مسجد دومناره سقز
مسجد دومناره سقز
مدت ويدئو : 05:56
بازدید : 1941
امامزاده محمد (ع) کوهدشت
امامزاده محمد (ع) کوهدشت
مدت ويدئو : 03:04
بازدید : 2097
امامزاده سید محمد نوربخش(ع)
امامزاده سید محمد نوربخش(ع)
مدت ويدئو : 04:29
بازدید : 407
همه ...
محمد کاظم کریمی ساروقی
محمد کاظم کریمی ساروقی
مدت پادکست : 5:32
بازدید : 1314
مسجد بیاق آقا
مسجد بیاق آقا
مدت پادکست : 4:34
بازدید : 472
مسجد جامع دامغان
مسجد جامع دامغان
مدت پادکست : 1:33
بازدید : 605
امامزاده سید حسن (ع)
امامزاده سید حسن (ع)
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 761
مسجد حمامیان
مسجد حمامیان
مدت پادکست : 4:38
بازدید : 992
همه ...
بقعه فضل بن عباس
بقعه فضل بن عباس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 803
مسجد جامع ساوه
مسجد جامع ساوه
تعداد تصوير : 24
بازدید : 321
زیارت امامزاده آقاعلی عباس بادرود
زیارت امامزاده آقاعلی عباس بادرود
تعداد تصوير : 10
بازدید : 658
امامزاده عبدالله ابو زید آباد
امامزاده عبدالله ابو زید آباد
تعداد تصوير : 20
بازدید : 525
مسجد درب کوشک اصفهان
مسجد درب کوشک اصفهان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2003
همه ...