مسجد جامع فریومد

در حال بارگذاری ...ویدیو
7.3

28 ارديبهشت 1396

مهمترین اثر به جای مانده از شهر فریومد، مسجد جـامع آن اسـت . بنـای قـدیمی آن احتمـالاً مربوط به اواخر دورة سلجوقی و اوایل دورة خوارزمشاهی است. براساس شواهد و مدارك موجود بـه احتمال فراوان در دورة خوارزمشاهی و ایلخانان بازسازی کامل شده است. این بنـا از نظـر معمـا ری حائز اهمیت است. مسجد جامع عموما نماد شهر در دوره اسلامی است. علاوه بر این هـم فضـاهایعمومی شهری از جمله بیمارستان در فریومد وجود داشته اسـت . بنـابر ایـن مسـجد جـامع ارتبـاط کالبدی و فضایی با شهر برقرار نموده است. مسجد جامع فریومد را میتوان به عنوان موزة تزئینـا ت معماری ایران در دورة اسلامی محسوب نمود. دارای نقشه دو ایوانی است، ایوانهای مسجد نسبت به صحن مرتفع است، نزدیکی ایوانها به هم موجب کم وسـعت شـدن صـحن مسـجد گردیـده اسـت. نداشتن مناره یا گلدسته در روی ایوان ها و سر در ورودی آن، وجـود تزئینـات سـفالکاری پرکـار بـا طرحهای هندسی بدیع و زیبا، استفاده از خطوط کوفی و ثلث و ریحان گچبری شـده حـاوی آیـات قرآنی و احادیث، همراه با طرحهای گیاهی و هندسی از ویژگیهای بارز آن است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

مسجد جامع شهرهای سراب و اهر
مسجد جامع شهرهای سراب و اهر
مدت ويدئو : 05:07
بازدید : 298
امامزاده شاه سیدعلی (ع)
امامزاده شاه سیدعلی (ع)
مدت ويدئو : 05:55
بازدید : 564
چهار اختر
چهار اختر
مدت ويدئو : 05:03
بازدید : 865
مسجد قلعه جندق
مسجد قلعه جندق
مدت ويدئو : 01:46
بازدید : 660
مسجد رنگونی ها
مسجد رنگونی ها
مدت ويدئو : 03:07
بازدید : 1775
همه ...
مسجد مهرآباد بناب
مسجد مهرآباد بناب
مدت پادکست : 3:44
بازدید : 728
مسجد جامع قم
مسجد جامع قم
مدت پادکست : 5:39
بازدید : 216
امام زاده زید بن ابراهیم(ع)
امام زاده زید بن ابراهیم(ع)
مدت پادکست : 1:46
بازدید : 1220
امامزاده صورت بانو
امامزاده صورت بانو
مدت پادکست : 1:41
بازدید : 1266
زیارتگاه خالدنبی (ع)
زیارتگاه خالدنبی (ع)
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 614
همه ...
امامزاده ظاهر ابراهیم روستای النگ
امامزاده ظاهر ابراهیم روستای النگ
تعداد تصوير : 16
بازدید : 599
امامزاده آقاعلی عباس بادرود
امامزاده آقاعلی عباس بادرود
تعداد تصوير : 7
بازدید : 541
مسجد بیرون ابرکوه
مسجد بیرون ابرکوه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 122
حرم مطهر امام خمینی (ره)
حرم مطهر امام خمینی (ره)
تعداد تصوير : 8
بازدید : 586
مسجد پای برج
مسجد پای برج
تعداد تصوير : 12
بازدید : 996
همه ...