خانه حاج رسولی هااصفهان

در حال بارگذاری ...پادکست
5.6

19 ارديبهشت 1394

در خیابان چهار باغ پایین، کوچه درب کوشک، کوچه حاجیان خانه زیبائی قرار دارد که تاریخ بنای آ ن به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه می باشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است . ‏در چهار جبهه حیاط مستطیل شکل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این 4‏جبهه، 4 تالار زیبا قرار گرفته اند که پوشیده‏از تزئینات مقرنس، قطار بندی، گچبری، طلا کاری و نقاشی روی گچ هستند. متأسفانه قسمت های مختلف خانه و تزئینات آن آسیب زیادی دیده اند . ‏طوری که در جبهه شمالی بنا واقع شده است از بقیه تالارها وسیعتر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و به صورت خانه مستقلی درآمدها‏است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است که فضای های آن توسط دو کفش کن از یکدیگر جدا می شوند. طبقه دوم شامل اتاقهای سه دری و دو اتاق دیگر است. تالارهائی که در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل 2 ‏طبقه دارای ارسی های مرتفع و وسیعی هستند که به سوی حیاط باز می شوند. ارسی غربی کاملأ تخریب شده است. ‏در گوشه جنوب غربی ورودی خانه واقع شده و شامل سردر و هشتی است. در طبقه بالای هشتی اطاق زیبائی قرار دارد که با اتاق گوشواره ‏جبهه جنوبی خانه مرتبط است. تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرور زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات هر عملیات مرمتی سال 1357‏و 1364‏شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آنها جلو گیری بعمل آمده است. نماهای خانه پنجره های متعدد مشبک به شیشه های رنگی وگره چینی چوبی دارند که بیشتر آنها آسیب دیده اند و حوض مستطیلی که در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت می داده است. با آن که گذشت زمان و بی توجهی مالکین آسیب های فراوانی به بنا وارد آورده است هنوز هم این خانه قدیمی یکی از نمونه های زیبای معماری اواخر زندیه به شمار می رود. آدرس :اصفهان - خیابان چهار باغ پایین، کوچه درب کوشک شهر : اصفهان استان : اصفهان در كوچه حاجیان خانه زیبائی قرار دارد كه تاریخ بنای آن به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه میباشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است . در چهار جبهه حیاط مستطیل شكل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این 4 جبهه ، 4 تالار زیبا قرار گرفته اند كه پوشیده از تزئینات مقرنس، قطار بندی ، گچبری ، طلا كاری و نقاشی روی گچ هستند . متاسفانه قسمتهای مختلف خانه و تزئینات آن آسیب زیادی دیده اند. تالاری كه در جبهه شمالی بناواقع شده است از بقیه تالارها وسیعتر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و بصورت خانه مستقلی در آمده است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است كه فضاهای آن توسط دو كفش كن از یكدیگر جدا میشوند. طبقه دوم شامل اتاقهای سه دری و دو اتاق دیگر است . تالارهائی كه در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل 2 طبقه دارای ارسیهای مرتفع و وسیعی هستند كه به سوی حیاط بازمیشوند. ارسی غربی كاملا تخریب شده است. در گوشه جنوب غربی ورودی خانه واقع شده و شامل سر در و هشتی است . در طبقه بالای هشتی اتاق زیبائی قرار دارد كه با اتاق گوشواره جبهه جنوبی خانه مرتبط است . تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرورو زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات در عملیات مرمتی سال 1357 و 1364 شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آنها جلوگیری بعمل آمده است. نماهای خانه پنجره های متعدد مشبك به شیشه های رنگی و گره چینی چوبی دارند كه بیشترآنها آسیب دیده اندوحوض مستطیلی كه در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت می داده است . با آنكه گذشت زمان و بی توجهی مالكین آسیبهای فراوانی به بنا وارد آورده است هنوز هم این خانه قدیمی یكی از نمونه های زیبای معماری اواخر زندیه به شمار میرود. تاریخ بنای این خانه به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه می باشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است. در چهار جبهه حیاط مستطیل شكل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این ۴ جبهه، ۴ تالار زیبا قرار گرفته اند كه پوشیده از تزئینات مقرنس، قطاربندی، گچبری، طلاكاری و نقاشی روی گچ هستند. تالاری كه در جبهه شمالی بنا واقع شده است از بقیه تالارها وسیع تر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و به صورت خانه مستقلی درآمده است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است كه فضاهای آن توسط دو كفش كن از یكدیگر جدا می شوند. طبقه دوم شامل اتاق های سه دری و دو اتاق دیگر است. تالارهائی كه در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل ۲ طبقه دارای ارسی های مرتفع و وسیعی هستند كه به سوی حیاط باز می شوند. ارسی غربی كاملاً تخریب شده است. در گوشه جنوب غربی، ورودی خانه واقع شده و شامل سر در و هشتی است. در طبقه بالای هشتی اتاق زیبائی قرار دارد كه با اتاق گوشواره جبهه جنوبی خانه مرتبط است. تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرور زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات در عملیات مرمتی سال ۱۳۵۷ و ۱۳۶۴ شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آن ها جلوگیری به عمل آمده است. نماهای خانه، پنجره های متعدد مشبك به شیشه های رنگی و گره چینی چوبی دارند كه بیشتر آن ها آسیحاج رسولیها آدرس : خیابان چهارباغ پایین، كوچه درب كوشك، كوچه حاجیان تاریخ بنای این خانه به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه می باشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است. در چهار جبهه حیاط مستطیل شكل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این 4 جبهه، 4 تالار زیبا قرار گرفته اند كه پوشیده از تزئینات مقرنس، قطاربندی، گچبری، طلاكاری و نقاشی روی گچ هستند، متاسفانه قسمت های مختلف خانه و تزئینات آن آسیب زیادی دیده اند. تالاری كه در جبهه شمالی بنا واقع شده است از بقیه تالارها وسیعتر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و به صورت خانه مستقلی درآمده است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است كه فضاهای آن توسط دو كفش كن از یكدیگر جدا می شوند. طبقه دوم شامل اتاقهای سه دری و دو اتاق دیگر است. تالارهائی كه در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل 2 طبقه دارای ارسی های مرتفع و وسیعی هستند كه به سوی حیاط باز می شوند. ارسی غربی كاملاً تخریب شده است. در گوشه جنوب غربی، ورودی خانه واقع شده و شامل سر در و هشتی است. در طبقه بالای هشتی اتاق زیبائی قرار دارد كه با اتاق گوشواره جبهه جنوبی خانه مرتبط است. تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرور زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات در عملیات مرمتی سال 1357 و 1364 شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آنها جلوگیری بعمل آمده است. نماهای خانه پنجره های متعدد مشبك به شیشه های رنگی و گره چینی چوبی دارند كه بیشتر آنها آسیب دیده اند و حوض مستطیلی كه در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت می داده است. با آن كه گذشت زمان و بی توجهی مالكین آسیب های فراوانی به بنا آورده است هنوز هم این خانه قدیمی یكی از نمونه های زیبای معماری اواخر زندیه به شمار می رود. ب دیده اند و حوض مستطیلی كه در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت داده است


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
قلعه بِلاشگِرد
قلعه بِلاشگِرد
مدت ويدئو : 02:53
بازدید : 1228
تخت درگاه قلی بیگ
تخت درگاه قلی بیگ
مدت ويدئو : 01:37
بازدید : 2360
خانه قدیمی مرتضی خان لطفعلیان
خانه قدیمی مرتضی خان لطفعلیان
مدت ويدئو : 03:24
بازدید : 1494
قلعه تاریخی مزلقان
قلعه تاریخی مزلقان
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 258
تپه نوشیجان
تپه نوشیجان
مدت ويدئو : 03:52
بازدید : 3061
همه ...
بقعه سید طاوس  یزد
بقعه سید طاوس یزد
مدت پادکست : 4:32
بازدید : 1011
کاروانسرای عباس آباد
کاروانسرای عباس آباد
مدت پادکست : 1:12
بازدید : 680
خانه مسعودی  تویسرکان
خانه مسعودی تویسرکان
مدت پادکست : 21:30
بازدید : 388
مجموعه تاریخی قلعه چالشتر
مجموعه تاریخی قلعه چالشتر
مدت پادکست : 3:53
بازدید : 464
مدرسه شوكتیه
مدرسه شوكتیه
مدت پادکست : 2:52
بازدید : 786
همه ...
آرامگاه سعدی
آرامگاه سعدی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1242
قلعه بیاضه
قلعه بیاضه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1009
قلعه هزار درب
قلعه هزار درب
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1824
حمام قَجَر قزوین
حمام قَجَر قزوین
تعداد تصوير : 20
بازدید : 492
کلیسای پطروس پولیس
کلیسای پطروس پولیس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 29
همه ...