خانه حاج رسولی هااصفهان

در حال بارگذاری ...پادکست
6.4

19 ارديبهشت 1394

در خیابان چهار باغ پایین، کوچه درب کوشک، کوچه حاجیان خانه زیبائی قرار دارد که تاریخ بنای آ ن به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه می باشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است . ‏در چهار جبهه حیاط مستطیل شکل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این 4‏جبهه، 4 تالار زیبا قرار گرفته اند که پوشیده‏از تزئینات مقرنس، قطار بندی، گچبری، طلا کاری و نقاشی روی گچ هستند. متأسفانه قسمت های مختلف خانه و تزئینات آن آسیب زیادی دیده اند . ‏طوری که در جبهه شمالی بنا واقع شده است از بقیه تالارها وسیعتر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و به صورت خانه مستقلی درآمدها‏است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است که فضای های آن توسط دو کفش کن از یکدیگر جدا می شوند. طبقه دوم شامل اتاقهای سه دری و دو اتاق دیگر است. تالارهائی که در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل 2 ‏طبقه دارای ارسی های مرتفع و وسیعی هستند که به سوی حیاط باز می شوند. ارسی غربی کاملأ تخریب شده است. ‏در گوشه جنوب غربی ورودی خانه واقع شده و شامل سردر و هشتی است. در طبقه بالای هشتی اطاق زیبائی قرار دارد که با اتاق گوشواره ‏جبهه جنوبی خانه مرتبط است. تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرور زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات هر عملیات مرمتی سال 1357‏و 1364‏شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آنها جلو گیری بعمل آمده است. نماهای خانه پنجره های متعدد مشبک به شیشه های رنگی وگره چینی چوبی دارند که بیشتر آنها آسیب دیده اند و حوض مستطیلی که در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت می داده است. با آن که گذشت زمان و بی توجهی مالکین آسیب های فراوانی به بنا وارد آورده است هنوز هم این خانه قدیمی یکی از نمونه های زیبای معماری اواخر زندیه به شمار می رود. آدرس :اصفهان - خیابان چهار باغ پایین، کوچه درب کوشک شهر : اصفهان استان : اصفهان در كوچه حاجیان خانه زیبائی قرار دارد كه تاریخ بنای آن به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه میباشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است . در چهار جبهه حیاط مستطیل شكل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این 4 جبهه ، 4 تالار زیبا قرار گرفته اند كه پوشیده از تزئینات مقرنس، قطار بندی ، گچبری ، طلا كاری و نقاشی روی گچ هستند . متاسفانه قسمتهای مختلف خانه و تزئینات آن آسیب زیادی دیده اند. تالاری كه در جبهه شمالی بناواقع شده است از بقیه تالارها وسیعتر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و بصورت خانه مستقلی در آمده است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است كه فضاهای آن توسط دو كفش كن از یكدیگر جدا میشوند. طبقه دوم شامل اتاقهای سه دری و دو اتاق دیگر است . تالارهائی كه در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل 2 طبقه دارای ارسیهای مرتفع و وسیعی هستند كه به سوی حیاط بازمیشوند. ارسی غربی كاملا تخریب شده است. در گوشه جنوب غربی ورودی خانه واقع شده و شامل سر در و هشتی است . در طبقه بالای هشتی اتاق زیبائی قرار دارد كه با اتاق گوشواره جبهه جنوبی خانه مرتبط است . تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرورو زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات در عملیات مرمتی سال 1357 و 1364 شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آنها جلوگیری بعمل آمده است. نماهای خانه پنجره های متعدد مشبك به شیشه های رنگی و گره چینی چوبی دارند كه بیشترآنها آسیب دیده اندوحوض مستطیلی كه در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت می داده است . با آنكه گذشت زمان و بی توجهی مالكین آسیبهای فراوانی به بنا وارد آورده است هنوز هم این خانه قدیمی یكی از نمونه های زیبای معماری اواخر زندیه به شمار میرود. تاریخ بنای این خانه به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه می باشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است. در چهار جبهه حیاط مستطیل شكل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این ۴ جبهه، ۴ تالار زیبا قرار گرفته اند كه پوشیده از تزئینات مقرنس، قطاربندی، گچبری، طلاكاری و نقاشی روی گچ هستند. تالاری كه در جبهه شمالی بنا واقع شده است از بقیه تالارها وسیع تر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و به صورت خانه مستقلی درآمده است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است كه فضاهای آن توسط دو كفش كن از یكدیگر جدا می شوند. طبقه دوم شامل اتاق های سه دری و دو اتاق دیگر است. تالارهائی كه در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل ۲ طبقه دارای ارسی های مرتفع و وسیعی هستند كه به سوی حیاط باز می شوند. ارسی غربی كاملاً تخریب شده است. در گوشه جنوب غربی، ورودی خانه واقع شده و شامل سر در و هشتی است. در طبقه بالای هشتی اتاق زیبائی قرار دارد كه با اتاق گوشواره جبهه جنوبی خانه مرتبط است. تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرور زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات در عملیات مرمتی سال ۱۳۵۷ و ۱۳۶۴ شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آن ها جلوگیری به عمل آمده است. نماهای خانه، پنجره های متعدد مشبك به شیشه های رنگی و گره چینی چوبی دارند كه بیشتر آن ها آسیحاج رسولیها آدرس : خیابان چهارباغ پایین، كوچه درب كوشك، كوچه حاجیان تاریخ بنای این خانه به احتمال زیاد اواخر دوران زندیه می باشد. بانی این ساختمان شخصی به نام حاج رسولیها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است. در چهار جبهه حیاط مستطیل شكل خانه فضاهای آن واقع شده اند. در میانه این 4 جبهه، 4 تالار زیبا قرار گرفته اند كه پوشیده از تزئینات مقرنس، قطاربندی، گچبری، طلاكاری و نقاشی روی گچ هستند، متاسفانه قسمت های مختلف خانه و تزئینات آن آسیب زیادی دیده اند. تالاری كه در جبهه شمالی بنا واقع شده است از بقیه تالارها وسیعتر است. بخش اندرونی خانه از ساختمان جدا شده و به صورت خانه مستقلی درآمده است. جبهه جنوبی خانه شامل تالار و دو اتاق سه دری در طرفین آن است كه فضاهای آن توسط دو كفش كن از یكدیگر جدا می شوند. طبقه دوم شامل اتاقهای سه دری و دو اتاق دیگر است. تالارهائی كه در دو جبهه شرقی و غربی بنا واقع شده اند با ارتفاعی معادل 2 طبقه دارای ارسی های مرتفع و وسیعی هستند كه به سوی حیاط باز می شوند. ارسی غربی كاملاً تخریب شده است. در گوشه جنوب غربی، ورودی خانه واقع شده و شامل سر در و هشتی است. در طبقه بالای هشتی اتاق زیبائی قرار دارد كه با اتاق گوشواره جبهه جنوبی خانه مرتبط است. تزئینات فراوان گچبری رنگی نماهای حیاط به مرور زمان به صورت قطعاتی از دیوار جدا شده اند. این قطعات در عملیات مرمتی سال 1357 و 1364 شمسی تثبیت شده اند و از ریزش آنها جلوگیری بعمل آمده است. نماهای خانه پنجره های متعدد مشبك به شیشه های رنگی و گره چینی چوبی دارند كه بیشتر آنها آسیب دیده اند و حوض مستطیلی كه در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت می داده است. با آن كه گذشت زمان و بی توجهی مالكین آسیب های فراوانی به بنا آورده است هنوز هم این خانه قدیمی یكی از نمونه های زیبای معماری اواخر زندیه به شمار می رود. ب دیده اند و حوض مستطیلی كه در وسط حیاط واقع شده زیبائی مخصوص به عمارت داده است


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
آب انبار هفت بادگیرعصرآباد
آب انبار هفت بادگیرعصرآباد
مدت ويدئو : 2:48
بازدید : 284
عصارخانه شاهی
عصارخانه شاهی
مدت ويدئو : 04:51
بازدید : 1241
طاق بستان
طاق بستان
مدت ويدئو : 01:07
بازدید : 1654
پل شکسته
پل شکسته
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 1010
کاروانسرای مهیار
کاروانسرای مهیار
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 1855
همه ...
آثار باستانی مارلیک
آثار باستانی مارلیک
مدت پادکست :
بازدید : 2788
قلعه گردکوه (گنبدان دژ) - دامغان
قلعه گردکوه (گنبدان دژ) - دامغان
مدت پادکست : 0:53
بازدید : 975
قلعه دیو (دوو قالاسی)
قلعه دیو (دوو قالاسی)
مدت پادکست : 4:34
بازدید : 1235
کاروانسرای بون کوه
کاروانسرای بون کوه
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 256
باغ نظر
باغ نظر
مدت پادکست : 3:50
بازدید : 648
همه ...
خطر نابودی بزرگترین سنگ فرش جهان در تبریز
سرای دخان
سرای دخان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2126
عمارت آیینه
عمارت آیینه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 748
كاروانسرای شاه عباسی
كاروانسرای شاه عباسی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2860
شهرسوخته
شهرسوخته
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1971
همه ...