تعبیر خواب بره

در حال بارگذاری ...پادکست
1.2

06 اسفند 1393

محمدبن سیرین گوید: بره درخواب ، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید. اگربیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن. اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بره به خواب برچهار وجه است. اول: فرزند، دوم: مال حلال، سوم: معیشت، چهارم: غم و اندوه. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند. برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست. لوک اویتنهاو می گوید :داشتن یک بره : دلداری، تسلیبره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آوربره را روی دوش بردن : خوشبختیبدنبال آن جستجو کردن : رضایت بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن کشتن بره : رحمت خدابره گمشده : همسر عابد یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن بره مراد حاصل شوددیدن بره مال وهدیه بود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیر نماز خواندن در خواب
تعبیر نماز خواندن در خواب
مدت پادکست : 3:09
بازدید : 10014
تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه
مدت پادکست : 2:43
بازدید : 618
تعبیر خواب گچ
تعبیر خواب گچ
مدت پادکست : 1:37
بازدید : 950
تعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب گهواره
مدت پادکست : 0:59
بازدید : 574
تعبیر خواب نردبان
تعبیر خواب نردبان
مدت پادکست : 1:15
بازدید : 608
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.