تعبیر خواب گور - قبر

در حال بارگذاری ...پادکست

03 شهريور 1393

حضرت دانیال گوید: دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند، دلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود. محمدبن سیرین گوید: اگر ویرا در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او گور می کندند، دلیل که عمر او دراز بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود. 1ـ اگر خواب ببینید گوریتازه حفر شده است ، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب میشوید . 2ـ اگر خواب ببینید از رویقبرها راه میروید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است . 3ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است . 4ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوریدچار میشود و بینندة خواب ثروت خود را از دست میدهد . 5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکیش ما را دچار مصیبتی خواهند ساخت . 6ـ اگر خواب ببینید گوری حفر میکنید ، علامت آن است که به دردسر میافتید و دشمنان مانعیبر سر راه زندگیش ما ایجاد میکنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه میکنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می آورید . 7ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان میروید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد . 8ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو میافتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست میخورد و به خاطر مرگ یکیاز دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد . 9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوان یدست خواهید یافت . 10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس کننده است .


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1127
همه ...
تعبیر خواب بستنی
تعبیر خواب بستنی
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 843
تعبیر نماز خواندن در خواب
تعبیر نماز خواندن در خواب
مدت پادکست : 3:09
بازدید : 10097
تعبیر میوه در خواب
تعبیر میوه در خواب
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 977
تعبیر خواب پینه دوز
تعبیر خواب پینه دوز
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 854
تعبیر خواب نخل
تعبیر خواب نخل
مدت پادکست : 0:51
بازدید : 596
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.