تعبیر خواب نهنگ

در حال بارگذاری ...پادکست

11 مرداد 1393

دیدن نهنگ به خواب. دلیل بر مردی دزد است. اگر بیند نهنگ او را سوی آب كشید و غرق كرد، دلیل كه در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را بگزید، دلیل كه از دشمن مضرت بیند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل كه ماهی او را هلاك كند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است ودیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دلیل مضرت است. اگر خواب ببینید نهنگی به یك كشتی نزدیك می شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظایف متعدد ، ثروتی از كف می دهید . اگر خواب ببینید نهنگی به كشتی نزدیك می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است كه وظایفی كه به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند . اگر خواب ببینید نهنگی كشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصیبتها خواهید افتاد . دیدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده كنید نهنگى كشتى را واژگون مى‏كند، به این معنا است كه اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیرخواب تاریکی
تعبیرخواب تاریکی
مدت پادکست : 1:46
بازدید : 918
تعبیر خواب جاده
تعبیر خواب جاده
مدت پادکست : 1:23
بازدید : 773
تعبیر خواب بادام
تعبیر خواب بادام
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 477
تعبیر خواب چاه
تعبیر خواب چاه
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 867
تعبیر چشم در خواب
تعبیر چشم در خواب
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 22650
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.