تعبیر خواب نارنج

در حال بارگذاری ...پادکست

11 مرداد 1393

در تقسیم بندی خاصی که معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی دانند مگر در مواردی استثنایی. از دانیال نبی علیه السلام نقل شده که اگر چه نارنج زرد است و نباید میوه خوبی باشد اما بوی خوش دارد و از جمله میوه های بهشت است لاجرم دیدن آن به تاویل نیکو بود در خواب نامه های غربی نیز انواع مرکبات و نارنج را خوب دانسته و از میوه هایی قلمداد کرده اند که ارباب انواع از ماورای دنیای محسوسات ما و از بهشت به زمین آورده و در اختیار انسان خاکی قرار داده اند. از امام صادق علیه السلام نیز روایت می کنند که نارنج دوست خوب و منفعت است در این صورت از نظر آن امام که استاد علم تعبیر بودند نارنج میوه خوبی است. ابن سیرین می گوید تعداد اندک نارنج فرزند است و تعداد زیاد و انبوه نارنج مال و نعمت و خود او از ابراهیم نقل می کند که هر کس در خواب نارنج به خروار داشت مال تمام حاصل کند. مولف نفایس الفنون هم نوشته نارنج نام نیک است. به هر حال دیدن نارنج در خواب خوب است ولی اگر نارنج را بشکافیم و ترشی آن را بچشیم غم و غصه و اندوه است. حضرت دانیال گوید: اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است، لاجرم دیدن آن در خواب به تاویل نیکو بود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند نارنج داشت از یکی تا سه عدد، دلیل فرزند بود. اگر بیشتر بیند، دلیل مال بود و نعمت. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند نارنج به خروار داشت، دلیل که مال حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نارنج درخواب چهاروجه است. اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیر مار در خواب
تعبیر مار در خواب
مدت پادکست : 3:22
بازدید : 3122
تعبیرخواب جوی آب
تعبیرخواب جوی آب
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 795
تعبیرخواب شمع
تعبیرخواب شمع
مدت پادکست : 1:50
بازدید : 761
تعبیر خواب جاده
تعبیر خواب جاده
مدت پادکست : 1:23
بازدید : 773
تعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب نارگیل
مدت پادکست : 0:58
بازدید : 560
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.