تعبیر خواب مرجان

در حال بارگذاری ...پادکست

11 مرداد 1393

اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد. و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود. اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت. اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می دهد اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد و متفرق می شوند. محمدبن سیرین گوید: دیدن مرجان به خواب ،دلیل زن بود یا فرزند. اگر بیند که مرجان داشت، دلیل که زنی خواهد که او را فرزند بود. اگر بیند که مرجان او ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن مرجان فرزند بود، اما اگر مرجان با دیگر جواهرها بیند، دلیل مال بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرجان به خواب چهار وجه است. اول: فرزند. دوم: زینت. سوم: جمال. چهارم: مال.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 996
همه ...
تعبیر خواب اسب
تعبیر خواب اسب
مدت پادکست : 2:48
بازدید : 1134
تعبیر خواب بوزینه
تعبیر خواب بوزینه
مدت پادکست : 1:34
بازدید : 795
تعبیر خواب میوه
تعبیر خواب میوه
مدت پادکست : 1:52
بازدید : 695
تعبیر خواب جگر
تعبیر خواب جگر
مدت پادکست : 3:05
بازدید : 1133
تعبیر خواب زرافه
تعبیر خواب زرافه
مدت پادکست : 1:05
بازدید : 651
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.