تعبیر خواب اسب

در حال بارگذاری ...پادکست

30 ارديبهشت 1393

منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می‌باشد و به سهولت فرمان می‌برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می‌رسد و به سهولت کامروا می‌گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می‌شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند. در همین زمینه ابن سیرین می‌گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می‌کنند. چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ‌های اسب که می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد.سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود. معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می‌گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می‌میرد. ابن سیرین: اگر ببیند بر اسبی برهنه سوار است، فعلی را مرتکب می‌شود که گناه بسیار دارد اگر ببیند اسب برهنه ای رام او شد، دلالت بر بزرگی و شرف برای او دارد اگر ببیند بر اسبی سوار است و اسب روی بام و دیوار ایستاده است، دلالت بر کناه صعب در راه اوست که گرفتارش می‌شود اگر ببیند بر اسبی بالدار سوار است و در هوا می‌پرد، دلیل آن باشد که در دین و دنیا شرف و بزرگی اورار خواهد بود و امکان این نیز است که سفری در پیش داشته باشد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیرخواب دریا
تعبیرخواب دریا
مدت پادکست : 1:34
بازدید : 833
تعبیر ماهی در خواب
تعبیر ماهی در خواب
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 1101
تعبیر خواب نقره
تعبیر خواب نقره
مدت پادکست : 1:07
بازدید : 486
تعبیر خواب پرتقال
تعبیر خواب پرتقال
مدت پادکست : 1:40
بازدید : 780
تعبیر میوه در خواب
تعبیر میوه در خواب
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 921
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.