بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان اصفهان / شهرها / شهر برف انبار

بازدید : 2601
24 ارديبهشت 1393
100 / 13.3
 

بَرف‌اَنبار یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.شهر برف‌انبار در بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر قرار دارد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر، ۵٬۰۵۶ نفر بوده‌است.[۱] شهر برف‌انبار در دامنه‌های کوه‌های زاگرس قرار گرفته و یکی از شهرهای کوهستانی و برف‌گیر ایران است. شهرداری این شهر در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۲ تشکیل شد و این در صورتی بود که دو روستای خمسلو و سنگباران با هم ادغام شدند و تحت یک نام و یک شهر شدند شهربرف انباریكی از شهــرهای شهرستان فریدونشــهر می باشدكه این شهــرستان ازتوابع استان اصفهان ازجانب شمال و مشرق به شهرستان فریدن واز جانب شـمال غرب وغرب به لـرستان و از طرف جنـوب غرب به خوزستان واز جنــوب به چــهارمـحال بختیاری محدودمی گردد،شهربرف انبار با موقعیت خود در مسیر جاده آســـفالته داران به فریدونشـــهر واقع شــــده است ودر ــمورخه 24/6/82 باجــمعیت 6000نفر، از دو مجموعه روستایی خمسلووسنگباران با وسعت 400 كیلومـــترمربع شكل یافته است واین شهر بافاصله 15کیلومتری از مرکز شهرستان و150کیلومتری از مرکز استان واقع شده است. نام شــهر برف انبار براساس نام دهستان برف انبار که یکی از دهستانهای ناحیه شمال شرقی شهرستان فریدونشهر بود،برف انبار نامـیده شد.این شــــهر از دو مرکز روستایی خمسلووسنگباران تشکیل یافته است وساکنین محله خمسلو ازاقـوام ترک وبه زبان ترکی تکلم می نمایندوبه زبان فارسی تسلط کامل دارند.چــــندین خانوار غیربومی ساکن در محـــله خمسلو که از پشتکوه به این محله مهاجرت داشته اندوبه زبان لری صحبت می نمایـــند وساکنین محله سنگباران درگذشـــته ارمنی بوده اند که بتدریج این طبقه اجتماعی به اصفهان مهاجرت نموده ومسلمانان جایگزین آنان شــده اند,لذا زبان آنان نیز در بدو امــر ارمنی زبان بوده است و پس از مـهاجرت آنان، ساکنین جایگزین اززبان محلی که عمدتاً لری وترکی است بهره میگــیرند ودین ساکنین هردو محـــله اسلام ومذهـــب آنان شــیعه است. ونسبت به مراسم مذهبی همانــندسایر روستاهای منطقه دارای اعتقادات محكم می باشنــدکه بااهدای 14شهید گلگون کفن وچندین ایثارگر،آزاده وجانباز به میهن انقلاب اسلامی همانندسایرشهرهای کشوربرای پیروزی انقلاب اسلامی اهـــــداء نمودند. شهــر برف انبـار با جمعیت تقریبی 6000نفر، روستای خویگان علیا راتحت نفوذ مستقیم خوددارد.( لازم به ذکر است که جمعیت شهر برف انبار مطابق سزشماری سال 1390در حدود 5336و 1557 خانوار بوده است.) منطقه فریدن وفریدونشهـــردارای سابقـــه تاریخی طــولانی است ونام باستانی فریدن درارمنه قدیم پرتیکان بوده وکلی ازآبادترین نقاط مرکزی ایران محسوب می شــده است،بطـــوریکه بنای قـــریه شاهپورآباد رابه شاهپــور دوم ساسانی نسبت می دهندوآثارقدیم درآن زیادیافت شده است.سابقه طـــولانی تاریخی منطقه ارتباط مستقیم دارد.با ویژگیهای طبیعی وآب وهوائی آن،چشمه های جوشـــان،آبهــای روان،جویبارها، ارتفاعات سرسبزوآب و هوای مناسب برای دامـــداری و وجـــودگیاهان مرتعی ازمهمتـــرین عــوامــل پیــدایش آبادیهای منطقه بشمار می آید، بدیهی است سرسختی طبیعت و ارتفــاعات نیــزعــامــل مهم درجهت امنیت آن وتداوم تاریخی مراکـــز مذکور است،برف انبار نیز ازاین قاعده مستثنی نیست.وجوداراضی نسبتاً مسطح وحاصلخیـز،نهرهای متعدد درمیــان آنها،خاک مساعــد برای توسعــه کشت از جمله عوامل اصلی پیـــدایش شهـــر و در مسیراصلی ارتباطی قــرارداشتن ازعمده عوامل توسعه آن بشمارمی آید. همانطورکه دربررسیهای متعددقبل اظهارشدشهربرف انبارازدوروستای خمسلووسنگباران تشکیل شده است وچون جمعیت مراکز مذکوررقم اندکی است،لذاحداکثرهرکدام ازروستاهای مذکور می توانــدیک محله شهرباشند،بعبـــارت دیگـــر شهـــر برف انبار دارای دو محله خمسلو و سنگباران است که هردو واجد هویت و اصالت بوده برای ساکنین قابل شناخت،درک وتشخیص است.بدیهی است هریک ازمراکز گفته شده دارای واحدهای کوچکتری هستندبرای مثال محله خمسلــو دارای 10زیرمحله بنامهای گلستان شهداء،خدادادیها، محله بالا،نقدیها،رضائی ها،بدرخانیها،خدادادیهای قدیم،کربلائی ها وسیدالی ها می باشـــد. محله خمسلو که به زبان ترکی به (نی)(قمش) گفته می شـــودچون درکناررودخانه واقع دربخش جنوبی خمسلو(نی)روییده میشود نام این مرکز بنام قمشلو نامیده شده واین نام به مرور زمان تبدیل به خمسلو گشته است. همینطور در ارتباط با نام گذاری این مـــرکـــز چنین اظهار نظرشده که چون بنیان گذاران آن پنج برادربوده اند(بزبان عربی بمعنای پنج است)این مرکز بنام خمسلـــو نامیـــده شـــده اســت و روستــای سنگباران که درحال حاضر یکی ازمحله های شهـرراتشکیل می دهد، قـــبل از رسمیت یافــتن شهـــر برف انبار مرکز دهستان برف انبار بوده است. متوسط بارندگی سالانه 334/2میلیمتر میباشد و بیشتـــــرین بارندگی دراسفنــدماه با8/61و کمترین درخــــردادماه با9/0میلیمتر و شهریور به واسطه عـــدم بارندگی خشکتـــرین ماه سال می باشد.متوسط دمای سالانه 9/3درجه سانتیگراد،سردترین ماه بامتوسط 4/3وگرمترین آن با متوسط 22/1درجـــه سانتیگـــرادبه ترتیب متعلق به دی مــاه وتیـــرماه میباشد.حداقل مطلق دما درسردترین ماه 30 وحداکثرمطلق دمابرابربا36/5سانتیگراددرماههای فوق می باشد،جهت وزش بادغالب درمنطقه جنوب غربی به سمت شمال شرقی است. شهربرف انباریكی از شهــرهای شهرستان فریدونشهر ازتوابع استان اصفهان ازجانب شمال و مشرق به شهرستان فریدن و از جانب شمال غرب وغرب به لـرستانو از طرف جنـوب غرب به خوزستان واز جنــوب به چهارمحال بختیاری محدودمی گردد.شهربرف انبار با موقعیت خود در مسیر جاده آسفالته داران به فریدونشهر واقع شـده است وارتفاع آن ازسطح دریا با 32درجه و58دقیقه عرض شمالی و50درجه و8دقیقه طول شرقی 2300می باشد، شهــر برف انبار یكی ازمناطق جلگه ای آبرفتی منطقه وكشاورزی می باشدکه درمنطقه کوههای زاگرس قرارداردو سه ارتفاع مشخص بنامهای : 1ـ كوه خشكه رود با ارتفاع 3750متردرجنــوب غربی 2ـ كوه دزاك به ارتفاع 2794 متـردر جنوب شرقی 3ـ كوه قره بیشه به ارتفاع 2500متردرشمال شرقی که آنرا احاطه نموده است.وباقرارداشتن درسرراه جاده اصلی اصفهان به خوزستان ومهمترین راه ارتباطی شهرستان فریدونشهر به شهرستان فریدن واهمیت خاص این شهر راازلحاظ دسترسی به شبکه های اصلی کشور اشاره نمود. مدارک تاریخی وجغرافیای نشان می دهدکه درگذشته های بسیار دور منطقه فریدن وفریدونشهر دارای سابقه تاریخی طولانی است ونام باستانی فریدن درارامنه قدیم پرتیکان بوده وایالتی مهم برای قوم آریا درسالهای پیش ازاسلام بوده است وآثاری ازاین ادوار درچند کیلومتری شهر درمزرعه ای بنام قهستان برخرابه ها وسنگ قبرها هنوز باقی است ویکی ازآبادترین نقاط مرکزی ایران محسوب می شده است .سابقه تاریخی منطقه ارتباط مستقیم داردباویژگیهای طبیعی وآب وهوای آن،چشمه های جوشان،آبهای روان،جویبارها،ارتفاعات سرسبزوآب وهوای مناسب برای دامداری ووجودگیاهان مرتعی ومهمترین گیاهان این منطقه عبارتنداز: کما،زول،چاشیر،کلوس،لنگر می باشندکه برای تغدیه دامها درزمستان بیشترازکما وزول استفاده می گردد وگیاهان داروئی متعددی نیز درمنطقه میـرویدکه بنامهای اورجی، بوسوری،بیاله،چای کوهی، ریواس، قارچ، پالوزه،گوزوانه،انزلا،دوختی،مندک، انگور،صفا وکتیراوگزانگبین وغسنی که شیره گیاه است. این ناحیه حدود 250سال قبل جنگلی بوده است بطوریکه درکوههای شمال فریدونشهر وغرب افوس درصخرهائیکه کمترانسان می تواندازآنها عبورکند،درختانی نظیرسیب ،بادام،بلوط وزرشک وحشی بسیاردیده می شود.شهربرف انبار باداشتن فصل تابستانی بسیار زیبا وآب وهوائی خنک وزمستانی سرد وبارش برف زیاد وبهاری دل انگیز که روح هر بیننده ای را طراوت می بخشد واین منطقه باداشتن مناطق زیبا ودیدنی برای گردشگری درتابستان ، نظیر منطقه طبیعی و دیدنی بنام زیارتگاهی امامزاده ادریس که درشمال شرقی وحدودسه کیلومتری این شهرقرارداردکه این آثارمتبرکه محل قدمگاه وجای پنجه دست وجای پای اسب امازاده می باشدکه باداشتن قدمت بالا ، باغهای زیبا وچمشه های جوشان که مردم این شهر وروستاهای اطراف به این امامزاده اعتقادفراوانی دارند ودر شمال غربی ودرحدود 4کیلومتری شهر،روستای بنام خویگان علیا قراردارد که جاده اصلی آن ازمرکز شهربرف انبار عبور میکندکه این روستا باداشتن کلسیاهای زیباو باقدمت بالا وسنگهای قبر های باقدمت بیش از صد سال ،باغهای زیبا وچشمه های جوشانهای دراین روستا وجود دارد ودرشهربرف انبار باغهای زیبا ودل انگیزی وجود داردمانند باغهای معروف به برف انباروخشکری وباعبورآبهای روان وچشمه های جوشانی وباقرارداشتن دردل کوه،مناطقی زیبا وطبیعی برای گردشگری وتفریحی می باشد. فعالیتهای اقتصادی ساکنین شهــربرف انبار نیز همانند کل منطقه فــریدن و فریدونشهـــر حول محورکشاورزی ودامداری ورشته های مرتبط باآن است.مهمتــــرین ویژگی اقتصادی شهربرف انبار کشاورزی است.درمرحله بعددامداری وکارگــــری ساده وصنــایع دستی واجداهمیت است.عمده محصــــــولات کشاورزی درمحله های خمسلووسنگباران اختصاص به کشت سیب زمینی وگندم داردبه ترتیبی که سطح زیرکشت مراکز مذکـــور 46درصد سطح کل زیرکشت محصولات کشاورزی راتشکیل میــــــدهد وسایر محصولات زیرکشت برف انبار را جو-حبوبات- وعلوفه تشکیل می دهد، بدیهی است طی چنــــدسال گذشته توسعه فعالیت کشاورزی بخصوص درجهت افزایش تولیدات گندم وسیب زمینی قابل ملاحظه بوده است.بطــــوریکه وسعت اراضی زیرکشت انواع محصـــولات کشاورزی از حد 1260 هکتارنیز فراتررفته وصرفاً 840هکتار آن اختصاص به کشت سیب زمینی دارد و با توسعه امکانات کشاورزی همانند آموزش،ماشین آلات،کود و سموم و تامین آب امکان توسعه در بخش کشاورزی برف انبار وجود دارد. علیهــــذا باعنایت به وضعیت موجــود که 55 درصدشاغلین دربخش کشاورزی مشغول فعالیت می باشنــــدامکان افزایش درآمد سرانه بشتری در این بخشوجوددارد.دامــــداری شهربرف انبار نیز واجد اهمیت است.که به صورت سنتی و مکانیز می باشد وتعداد قابل توجهی درشهرنگهداری می شود به ترتیبی که متوسط هرخانوار، 8/1گاو و6/8 راس گوسفندداردوعمده فعالیت زنان شهربرف انبار در زمینه قالی بافی از نوع کاشانی و خوانساری می باشد.. قطب صنعتی درفاصله 13کیلومتری شمال شرقی شهـــر فــریدونشهــردرجوار محله سنگباران قراردارد،این قطب صنعتی ازطرف شرق به جاده اصلی فریدونشــهر- اهــــواز، ازطرف غرب به کوههای منطقه،ازطرف شمال به محلــه سنگباران و از طــرف جنـــوب به زمینهای کشــاورزی شهربرف انبار محدود میشــود.طـرح قطـب صنعتی در سال 1367تهیه و به تصــویب دفتـــر فنی استــانداری اصفهان رسیـــده است،این قطب به منظــور ایجاد کارگاهها و کارخانجات در زمینی مناسب به منظور اشتغال و کاهش بیکاری و جلوگیـــری ازمهاجرت مردم منطقه ورشدوتوسعه اقتصادی شهرستان پیشنهادشده است. مقدارکل مساحت زمین 54000مترمربع می باشــــدکه 830متـــر طول و650 مترعرض دارد، این مقدارزمین به 74پلاک مجزا تقسیم بندی شده است

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
شهر برزک کاشان
شهر برزک کاشان
مدت ويدئو : 05:08/1
بازدید : 2552
تودشک
تودشک
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1808
شهر رزوه
شهر رزوه
مدت پادکست : 4:45
بازدید : 1183
شهرضا (قمشه)
شهرضا (قمشه)
مدت پادکست : 5:52
بازدید : 1562
شهر خور
شهر خور
مدت پادکست : 5:12
بازدید : 1157
شهر چمگردان
شهر چمگردان
مدت ويدئو : 02:00/1
بازدید : 1680
شهر کرکوند
شهر کرکوند
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 1127
شهر انارک
شهر انارک
مدت ويدئو : 05:06/1
بازدید : 1311
دهق
دهق
مدت ويدئو : 05:22/1
بازدید : 1276
چادگان
چادگان
مدت ويدئو : 04:42/1
بازدید : 2099


شهرستان دشتستان (انگلیسی)
شهرستان دشتستان (انگلیسی)
مدت ويدئو : 04:49/1
بازدید : 936
محله دروازه ری
محله دروازه ری
مدت ويدئو : 04:25/1
بازدید : 1506
پیرانشهر
پیرانشهر
تعداد تصوير : 3
بازدید : 1332
شهرستان آبدانان
شهرستان آبدانان
مدت پادکست : 5:41
بازدید : 2048
شهرستان ابرکوه
شهرستان ابرکوه
مدت پادکست : 5:10
بازدید : 1526