تعبیر چراغ در خواب

در حال بارگذاری ...پادکست
6.4

20 ارديبهشت 1393

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: فرزند. چهارم: عروسی. پنجم: ولایت. ششم: سرای. هفتم: مهتر. هشتم: شادی. نهم: علم. دهم: توانگری. یازدهم: عیش خوش. دوازدهم: كنیزك. سیزدهم: منفعت. چهاردهم: آن چه بیند همچنان است. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی چراغ در خواب،خادم خانه است تعبیر خواب به روایت جابرمغربی اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل كه اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن كند یا كنیزك خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل كه پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند. برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1126
همه ...
تعبیر خواب شتر
تعبیر خواب شتر
مدت پادکست : 5:12
بازدید : 1073
تعبیر خواب پینه دوز
تعبیر خواب پینه دوز
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 854
تعبیر صبح در خواب
تعبیر صبح در خواب
مدت پادکست : 2:19
بازدید : 1388
تعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب نارگیل
مدت پادکست : 0:58
بازدید : 619
تعبیر خواب نارنج
تعبیر خواب نارنج
مدت پادکست : 1:44
بازدید : 565
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.