تعبیر صبح در خواب

در حال بارگذاری ...پادکست

15 ارديبهشت 1393

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن صبح، دلیل بر قوت اهل آن دیار باشد. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر بیند كه صبح صادق بدمید و روشن گشت، دلیل است اهل آن دیار ایمن شوند. اگر بیند كه بعد از روشنی تاریك شد، تاویل به خلاف این بود. تعبیر خواب به روایت جابرمغربی اگر بیند كه صبح بدمید و رنگ آن سرخ بود، دلیل است در آن دیار خونریزی بسیار شود. اگر رنگ آن زرد بود، دلیل بیماری است. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی صبح به معنی وجود روشنایی نیست. ظهور ناگهانی روشنایی را نیز روز نمی گویند. صبح به لحظاتی از زمان اطلاق می شود که به تعریف شیخ اجل سعدی ( تفاوت نکند لیل و نهار ) و به زبان دیگر شب اندک اندک زایل شود و روز طالع گردد. با توجه به تعریف بالا این لحظات را صبح می نامند و در صورتی صبح صداقت می یابد که شبی باشد و آن شب محو گردد و برود چنانچه با این تعریف در خواب شاهد طلوع صبح بودیم بسیار نیکو است و امید بخش. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که صبح نشانه قوت اهل آن دیار باشد. اگر در خواب ببینیم که شب اندک اندک می رود و روشنایی بامداد جای آن را می گیرد غم ها و غصه ها و رنج های ما چون آن شب که می رود زایل می گردد و به رفاه و نعمت و سلامت و شادی می رسیم. چنانچه بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند. مقروض دین خویش را می پردازد و اندوهگین از بند غم و رنج می رهد. این صبح نشانه فرج بعد از عسرت و شدت است اما چنانچه این حالت را معکوس ببینیم عسرت و شدتی است که بعد از فرج پدید می آید. اگر در خواب ببینیم که شب است اما شب به صبح رسید و صبح مجددا رفت و تاریکی جای آن را گرفت خوب نیست. این صبح کاذب است و اولی صبح صادق. صبح صادق به خواب دیدن بسیار خوب است و صبح کاذب بد است و خبر از این می دهد که مختصر امیدی پدید می آید و باز هم سختی و تنگی و شدت جای آن را می گیرد. اگر در خواب ببینیم که صبح شد اما فجر چون شفق به سرخی گرائید خوب نیست این هم برای بیننده خواب خوب نیست و هم برای اهل آن منطقه که چنین صبحی در افق آن ظاهر می شود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیر خواب برنج
تعبیر خواب برنج
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 562
تعبیر خواب گونی
تعبیر خواب گونی
مدت پادکست : 1:24
بازدید : 631
تعبیر خواب بخشش کردن
تعبیر خواب بخشش کردن
مدت پادکست : 1:55
بازدید : 1089
تعبیر خواب باد ورزیدن
تعبیر خواب باد ورزیدن
مدت پادکست : 1:20
بازدید : 748
تعبیر ماهی در خواب
تعبیر ماهی در خواب
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 1101
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.