تعبیر آتش در خواب

در حال بارگذاری ...پادکست

02 ارديبهشت 1393

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورد اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود اگر ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت ، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد اگر در میدان نبرد آتش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و ... خواهد داشت اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند ، بیم از حاکمان در میان باشد اگر در بازار آتش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند ، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت ، ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسید تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهی و مقام والا نزدیک میشود ، در کار بسته اش گشایشی حاصل میگردد اگر ببیند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا می گیرد اما نجات می یابد که دیر هم نخواهد پائید ، بشارت و نیکی به او میرسد اگر ببیند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بی میلی و با کراهت به سفر می رود اگر ببیند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشید اما این سوختن بیمی در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او میرسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماریهائی که نا توانی بوجود می آورند اگر ببیند که آتش برداشت به اندازه آتشی که برداشته است مال حرام نصیبش می شود اگر ببیند از آتشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به سوی او می رود ، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می کند و پشت سر او بدش را می گوید تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر ببیند شعله آتش به سوی مردم انداخت ، تعبیرش این است که مایه عداوت و فتنه میان مردم می شود


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیر خواب بادام
تعبیر خواب بادام
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 476
تعبیر خواب مرجان
تعبیر خواب مرجان
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 504
تعبیر خواب پسته
تعبیر خواب پسته
مدت پادکست : 1:44
بازدید : 814
تعبیر خواب گلو
تعبیر خواب گلو
مدت پادکست : 1:18
بازدید : 872
تعبیر خواب مردن
تعبیر خواب مردن
مدت پادکست : 2:09
بازدید : 934
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.