بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان فارس / هنرمندان / وصاف شیرازی

بازدید : 940
07 بهمن 1392
100 / -7.9
 

ادیب شرف الدین عبدالله بن فضل‌الله بن عبدالله وصاف شیرازی ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ وﺻـﺎف اﻟﺤﻀﺮه و ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺷﺮف و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ وﺻﺎف در سال۶۶۳هجری قمری در شیرازمتولد شد. وصاف شیرازی از ادﯾﺒﺎن ، مورخان و ﺷﺎﻋﺮان ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی قمری است. وی در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ. او از ﺳﺎل ۶۹۹ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺶ «ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻻﻣﺼﺎر و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻻﻋﺼﺎر» (ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺬﺷﺖ روزﮔـﺎران) ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد در ﻧﺜﺮ ﻣﺘﮑﻠﻒ ﻣﺼﻨﻮع، در ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑـﯽ و ﻓﺎرﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ دﺳـﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﯿﺎت و ﻗﻄﻌﺎت و ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده‌اﺳـﺖ. كتاب‌ تاریخ‌ وصاف‌ حاوی‌ اطلاعات‌ فراوانی‌ در تاریخ‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ ایران‌ در قرن‌ هشتم‌ هجری‌ قمری‌ است‌ كه‌ این‌ مطالب‌ در منابع‌ دیگر كمتر به‌ چشم‌ می‌خورد. تاریخ‌ وصاف‌ از مهم‌ترین‌ منابع‌ دوره‌ ایلخانان‌ مغول‌ است‌ و همواره‌ مورد توجه‌ مورخان‌ بوده‌ است،‌ چنانكه‌ مورخین‌ اكثر تواریخ‌ سده‌های‌ بعد در ذكر حوادث‌ عهد مغول‌ به‌ این‌ كتاب‌ نظر داشته‌اند. از طرف‌ دیگر چون‌ وصاف‌ با بزرگان‌ملك‌ و سپاه‌ آشنایی‌ داشته‌ اكثر وقایع‌ را یا خود دیده‌ و یا از زبان‌ آنها شنیده‌ است‌ و لذا اقوال‌ او مورد اعتماد است‌. وی‌ همچنین‌ در نگارش‌ تاریخ‌ همواره‌ جانب‌ حق‌گویی‌ و انصاف‌ را رعایت‌ كرده‌ است‌. وصاف درسال ۷۲۸ هجری قمری وفات یافت. ﻗﺒﺮ وی ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن و ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ اﺳﺖ.

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
سید حسن حسینی ارسنجانی
سید حسن حسینی ارسنجانی
مدت پادکست : 3:30
بازدید : 1074
مهدی سلطانی
مهدی سلطانی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1037
فرصت الدوله شیرازی
فرصت الدوله شیرازی
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 961
محمد بهمن بیگی
محمد بهمن بیگی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6326
جهان ملک خاتون
جهان ملک خاتون
مدت پادکست : 2:58
بازدید : 1067
میرزا احمد نیریزی
میرزا احمد نیریزی
مدت پادکست : 3:40
بازدید : 1153
احمد پژمان
احمد پژمان
مدت پادکست : 2:43
بازدید : 757
مجید مشیری
مجید مشیری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1197
احمد ملایی
احمد ملایی
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 1041
امین تارخ
امین تارخ
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3225


احمد گلزاریان
احمد گلزاریان
مدت ويدئو : 01:59/1
بازدید : 1020
مرجان شیرمحمدی
مرجان شیرمحمدی
مدت پادکست : 1:24
بازدید : 454
غلامحسین یوسفی (ناقوس)
غلامحسین یوسفی (ناقوس)
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 1590
عزت الله ابراهیمی
عزت الله ابراهیمی
مدت ويدئو : 3:28/1
بازدید : 227
استاد ابراهیم کریمی
استاد ابراهیم کریمی
مدت پادکست : 5:05
بازدید : 1027