بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان فارس / هنرمندان / وصاف شیرازی

بازدید : 975
07 بهمن 1392
100 / -5.1
 

ادیب شرف الدین عبدالله بن فضل‌الله بن عبدالله وصاف شیرازی ﻣﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ وﺻـﺎف اﻟﺤﻀﺮه و ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺷﺮف و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ وﺻﺎف در سال۶۶۳هجری قمری در شیرازمتولد شد. وصاف شیرازی از ادﯾﺒﺎن ، مورخان و ﺷﺎﻋﺮان ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی قمری است. وی در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ. او از ﺳﺎل ۶۹۹ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺶ «ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻻﻣﺼﺎر و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻻﻋﺼﺎر» (ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺬﺷﺖ روزﮔـﺎران) ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد در ﻧﺜﺮ ﻣﺘﮑﻠﻒ ﻣﺼﻨﻮع، در ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑـﯽ و ﻓﺎرﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ دﺳـﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﯿﺎت و ﻗﻄﻌﺎت و ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده‌اﺳـﺖ. كتاب‌ تاریخ‌ وصاف‌ حاوی‌ اطلاعات‌ فراوانی‌ در تاریخ‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ ایران‌ در قرن‌ هشتم‌ هجری‌ قمری‌ است‌ كه‌ این‌ مطالب‌ در منابع‌ دیگر كمتر به‌ چشم‌ می‌خورد. تاریخ‌ وصاف‌ از مهم‌ترین‌ منابع‌ دوره‌ ایلخانان‌ مغول‌ است‌ و همواره‌ مورد توجه‌ مورخان‌ بوده‌ است،‌ چنانكه‌ مورخین‌ اكثر تواریخ‌ سده‌های‌ بعد در ذكر حوادث‌ عهد مغول‌ به‌ این‌ كتاب‌ نظر داشته‌اند. از طرف‌ دیگر چون‌ وصاف‌ با بزرگان‌ملك‌ و سپاه‌ آشنایی‌ داشته‌ اكثر وقایع‌ را یا خود دیده‌ و یا از زبان‌ آنها شنیده‌ است‌ و لذا اقوال‌ او مورد اعتماد است‌. وی‌ همچنین‌ در نگارش‌ تاریخ‌ همواره‌ جانب‌ حق‌گویی‌ و انصاف‌ را رعایت‌ كرده‌ است‌. وصاف درسال ۷۲۸ هجری قمری وفات یافت. ﻗﺒﺮ وی ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن و ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ اﺳﺖ.

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
شهرام قائدی
شهرام قائدی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1619
امین تارخ
امین تارخ
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3341
مهوش صبركن
مهوش صبركن
تعداد تصوير : 20
بازدید : 5676
مهدی سلطانی
مهدی سلطانی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1118
بیدل دهلوی
بیدل دهلوی
مدت پادکست : 4:24
بازدید : 3612
سید نورالدین رضوی سروستانی
سید نورالدین رضوی سروستانی
مدت پادکست : 4:51
بازدید : 851
راشد انصاری
راشد انصاری
مدت پادکست : 2:48
بازدید : 862
میرزا حسن عکاس باشی
میرزا حسن عکاس باشی
مدت پادکست : 3:22
بازدید : 858
مجید مشیری
مجید مشیری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1290
علی اصغر همت
علی اصغر همت
مدت پادکست : 2:03
بازدید : 836


مهران رجبی
مهران رجبی
مدت پادکست : 1:00
بازدید : 962
حمید جبلی
حمید جبلی
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 810
بهرام آشفته طراح و مجمسه‌ساز
بهرام آشفته طراح و مجمسه‌ساز
مدت ويدئو : 5:00/1
بازدید : 440
حنانه شهشهانی
حنانه شهشهانی
مدت پادکست : 1:40
بازدید : 560
بهاره رهنما
بهاره رهنما
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2384