علت کمان بودن رنگین کمان

در حال بارگذاری ...پادکست
5.9

03 دي 1391

اولین کسی که به طور جدی در باره این مسئله مطالعه کرد رنه دکارت بود . قبل از دکارت کسانی مانند قطب الدین شیرازی در این باره تحقیق کرده بودند . دکارت با توجه به قوانین شکست همزمان ولی به طور جداگانه از اسنل به شرح رنگین کمان پرداخت و در سال 1637 نتایج خود را منتشر کرد . اول از همه توجه كنیــد كـه قطـره هـای آب در حـال سـقوط كروی شكل اند ، پس به سراغ نحوه برهــم كنـش یـك پرتـو نـور سـفید ، بـا یـك كـره شـفاف مـی رویـم . اگر كمـی بـــا چگونگی شكل گیری رنگین كمان آشنا باشید می دانیــد كـه رنگین كمان اصلی را مجموعه پرتوهایی كه در مرز قطرهوا، دوبار شكسته و یك بــار بـاز تـابیده انـد، مـی سـازند و چـون ضریب شكست آب برای رنگهای مختلف متفاوت است، نور سفید در ضمن این شكســت هـا بـه اجـزای رنـگی اش تجزیـه میشود، اما نور خورشید پیوسته است و در تمــام نقـاط رو بـه نور قطره با آن برخورد می كند كه شرایط بازتاب و شكســت در هر یك از این نقاط ، متفاوت است. حالا تصور شكل رنگین كمــان، كـار سـاده ای اسـت، فـرض كنید در بعد از ظــهر ، خورشـید در حـال تـابش و فضـا پـر از قطره های كروی آب است و شما هم پشت به خورشــید و رو به شرق ایستاده اید، در این وضعیت نور رنــگی كـه بـه چشـم شما می رسد، مجموعه نورهای خـارج شـده از تمـام قطراتـی است كه خط واصل چشم شما و آنها با راستای نور خورشید، زاویه بین 40 و 42 درجه می سازد. مكان هندسی این قطره ها مخروطی بــه رأس چشـم شماسـت كه نیم زاویه رأس آن حدود 42 درجه است. چیزی كه شما از رأس این مخروطی می بینید مقطع آن است، یعنی یك نوار دایره ای به پهنای زاویه ای بین 40 و 42 درجه كه رنگهای قرمز تا بنفش را در خــود جـای داده اسـت، البتـه سطح افق، این دایره را قطع می كند و چون قطـرات آب تنـها در هـوا حضـور دارنـد، شـما تنـها كمـانی از یـــك دایــره را میبینید. این كمان، وقتی پرتو خورشید موازی با افـق اسـت، یعنی هنگام غروب به بیشینه خــود مــی رسـد و بـه نیـم دایـره تبدیل می شود. البته در آســمان و مثـلا از درون هـواپیمـا در شرایط مساعد می تـوان رنگیـن كمـان دایـره ای را هـم دیـد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
اولین اژدر ایرانی
اولین اژدر ایرانی
مدت ويدئو : 1:15
بازدید : 155
رنگ و نور
رنگ و نور
مدت ويدئو : 04:00
بازدید : 760
تاكسیدرمی
تاكسیدرمی
مدت ويدئو : 4:19
بازدید : 378
تاثیر رایحه ها بر میل جنسی
تاثیر رایحه ها بر میل جنسی
مدت ويدئو : 05:33
بازدید : 300
آرگونومیک استفاده از دوچرخه ثابت
آرگونومیک استفاده از دوچرخه ثابت
مدت ويدئو : 02:19
بازدید : 483
همه ...
تاثیر مایکروفر برکیفیت غذا
تاثیر مایکروفر برکیفیت غذا
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 1219
اهمیت مصرف پروتئین ها در ماه رمضان
اهمیت مصرف پروتئین ها در ماه رمضان
مدت پادکست : 2:58
بازدید : 353
معرفی رشته سینما
معرفی رشته سینما
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 407
نکات مهم  درمورد خرید اینترنتی
نکات مهم درمورد خرید اینترنتی
مدت پادکست : 1:52
بازدید : 313
کشف یک جهان قابل سکونت
کشف یک جهان قابل سکونت
مدت پادکست : 3:55
بازدید : 710
همه ...
خواص گل رز قرمز
خواص گل رز قرمز
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2190
تخم گذاری لاک پشت‌ها
تخم گذاری لاک پشت‌ها
تعداد تصوير : 20
بازدید : 670
تصاویر آپولو از ماه
تصاویر آپولو از ماه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 625
مس و آهن نه کوهی
مس و آهن نه کوهی
تعداد تصوير : 9
بازدید : 911
داروخانه ای از جنس نگارخانه
داروخانه ای از جنس نگارخانه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1033
همه ...