علت کمان بودن رنگین کمان

در حال بارگذاری ...پادکست
6.8

03 دي 1391

اولین کسی که به طور جدی در باره این مسئله مطالعه کرد رنه دکارت بود . قبل از دکارت کسانی مانند قطب الدین شیرازی در این باره تحقیق کرده بودند . دکارت با توجه به قوانین شکست همزمان ولی به طور جداگانه از اسنل به شرح رنگین کمان پرداخت و در سال 1637 نتایج خود را منتشر کرد . اول از همه توجه كنیــد كـه قطـره هـای آب در حـال سـقوط كروی شكل اند ، پس به سراغ نحوه برهــم كنـش یـك پرتـو نـور سـفید ، بـا یـك كـره شـفاف مـی رویـم . اگر كمـی بـــا چگونگی شكل گیری رنگین كمان آشنا باشید می دانیــد كـه رنگین كمان اصلی را مجموعه پرتوهایی كه در مرز قطرهوا، دوبار شكسته و یك بــار بـاز تـابیده انـد، مـی سـازند و چـون ضریب شكست آب برای رنگهای مختلف متفاوت است، نور سفید در ضمن این شكســت هـا بـه اجـزای رنـگی اش تجزیـه میشود، اما نور خورشید پیوسته است و در تمــام نقـاط رو بـه نور قطره با آن برخورد می كند كه شرایط بازتاب و شكســت در هر یك از این نقاط ، متفاوت است. حالا تصور شكل رنگین كمــان، كـار سـاده ای اسـت، فـرض كنید در بعد از ظــهر ، خورشـید در حـال تـابش و فضـا پـر از قطره های كروی آب است و شما هم پشت به خورشــید و رو به شرق ایستاده اید، در این وضعیت نور رنــگی كـه بـه چشـم شما می رسد، مجموعه نورهای خـارج شـده از تمـام قطراتـی است كه خط واصل چشم شما و آنها با راستای نور خورشید، زاویه بین 40 و 42 درجه می سازد. مكان هندسی این قطره ها مخروطی بــه رأس چشـم شماسـت كه نیم زاویه رأس آن حدود 42 درجه است. چیزی كه شما از رأس این مخروطی می بینید مقطع آن است، یعنی یك نوار دایره ای به پهنای زاویه ای بین 40 و 42 درجه كه رنگهای قرمز تا بنفش را در خــود جـای داده اسـت، البتـه سطح افق، این دایره را قطع می كند و چون قطـرات آب تنـها در هـوا حضـور دارنـد، شـما تنـها كمـانی از یـــك دایــره را میبینید. این كمان، وقتی پرتو خورشید موازی با افـق اسـت، یعنی هنگام غروب به بیشینه خــود مــی رسـد و بـه نیـم دایـره تبدیل می شود. البته در آســمان و مثـلا از درون هـواپیمـا در شرایط مساعد می تـوان رنگیـن كمـان دایـره ای را هـم دیـد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
مطالعه ستاره ها
مطالعه ستاره ها
مدت ويدئو : 5:17
بازدید : 187
هشتی و دالان
هشتی و دالان
مدت ويدئو : 02:06
بازدید : 1637
انواع یخچال فریزرهای خانگی
انواع یخچال فریزرهای خانگی
مدت ويدئو : 03:47
بازدید : 618
غذا دادن به مارها
غذا دادن به مارها
مدت ويدئو : 02:14
بازدید : 397
اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت
مدت ويدئو : 01:22
بازدید : 1092
همه ...
رشته تكنولوژی ماشین كشاورزی
رشته تكنولوژی ماشین كشاورزی
مدت پادکست : 1:13
بازدید : 481
تاریخچه پیدایش جوراب
تاریخچه پیدایش جوراب
مدت پادکست : 3:55
بازدید : 1220
جایگزین فارسی کلمه ایمیل
جایگزین فارسی کلمه ایمیل
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 418
دیسک نوری
دیسک نوری
مدت پادکست : 5:38
بازدید : 1030
صرفه جویی در مصرف
صرفه جویی در مصرف
مدت پادکست : 4:16
بازدید : 728
همه ...
سنگ فیروزه
سنگ فیروزه
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1624
خواص گل رز قرمز
خواص گل رز قرمز
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2053
آهن نواری (BIF) نیاز
آهن نواری (BIF) نیاز
تعداد تصوير : 9
بازدید : 966
تپه هفت میل
تپه هفت میل
تعداد تصوير : 9
بازدید : 617
کوارتز
کوارتز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1612
همه ...