میزەرە

در حال بارگذاری ...پادکست

10 دي 1397

شال یا دستمالی از جنس رەشتی و یا کێش کە به سر می بستند. مێزەرە در اصل «می زاریا» بودە کە اولین ساکنان میسوپتامیا در پوشش زنان و مردان مورد استفادە قرار میدادند. کە حاصل ،،،می،،،+ ،،،زاریا،،، بودە ؛؛؛ می = مو ؛؛؛ و ؛؛؛ زاریا = دریا ؛؛؛ می باشد. دریایی که دست برد های فراوان بشر ذره ای از شکوه و عظمتش کم نکرده و همچون دنیایی بزرگ دنیای کوچک ما را در درون خود جای داده. دریای بی همتایی که گویی کران نمی شناسد، وقتی به ساحلش پا می گذاریم دنیای پشت سرمان را کوچکتر می بینیم، دریایی که هم با آب های تمام نشدنی اش مظهر آبادانی است و هم در دل خود جانداران زیادی را می پروراند. دریایی که امواج نیلگونش در پس بادهای وحشی، طوفانی ویرانگر را برمی انگیزد. در گذشتە مردان نوجوان و جوان کلاە یا تەقیلە بر سر می نهادن و وقتی کە ازدواج میکردن پوشش سر آنان مشمول مێزەرە می شد. و این وجە تمایزی بود برای تشخیص مردان متاهل از مجرد. قداست آن تا جایی بود کە نداشتن تەقیلە یا مێزەرە را نوعی جسارت و سبک شمردن اصالت و طایفە خود بودە و لذا بە منظور پاسداشت این سنت دیرینە و تا چند دهەی پیش این رسم موزون هموارە از احترام و استقبال خاصی برخوردار بود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
لباس محلی اردبیل
لباس محلی اردبیل
مدت ويدئو : 01:56
بازدید : 2224
لباس سنتی آذری
لباس سنتی آذری
مدت ويدئو : 02:12
بازدید : 1115
پای افزار زنانه در زنجان
پای افزار زنانه در زنجان
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 2227
تن پوش اصیل
تن پوش اصیل
مدت ويدئو : 03:21
بازدید : 1524
لباس محلی زنان روستای رشم
لباس محلی زنان روستای رشم
مدت ويدئو : 03:18
بازدید : 3526
همه ...
لباس زنان سیستانی
لباس زنان سیستانی
مدت پادکست : 2:04
بازدید : 1809
لباس محلی مردان بختیاری
لباس محلی مردان بختیاری
مدت پادکست : 4:07
بازدید : 3471
عروس گوله
عروس گوله
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 1218
لباس محلی زنان خراسان جنوبی
لباس محلی زنان خراسان جنوبی
مدت پادکست : 3:44
بازدید : 2298
رسم گلین گتمه
رسم گلین گتمه
مدت پادکست : 0:39
بازدید : 1178
همه ...
لباس زنان بلوچ
لباس زنان بلوچ
تعداد تصوير : 12
بازدید : 12400
شال آرمرده
شال آرمرده
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3498
پوشش زنان لر
پوشش زنان لر
تعداد تصوير : 1
بازدید : 2229
گُل وَنی
گُل وَنی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2909
سواس (کفش قدیمی مردان بلوچ)
سواس (کفش قدیمی مردان بلوچ)
تعداد تصوير : 8
بازدید : 6807
همه ...