موزهٔ قاجار تبریز

موزهٔ قاجار تبریز

02 آذر 1394

موزهٔ قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است. این موزه در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان قرار گرفته‌است. موزهٔ قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد. خانه امیرنظام گروسی که در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی و توسط وی ساخته شده‌است در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد با شماره ۱۷۴۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید. پس از مرمت و بازسازی بنا با حفظ ویژگی‌های معماری و شاخص‌های سنتی بنا به عنوان موزه قاجار مورد استفاده قرار گرفت. این موزه در نزدیکی مقبره الشعرا تبریز که مدفن بیش از ۴۰۰ شاعر نامی از جمله شهریار، قطران، اسدی طوسی، فاریابی و ثقةالاسلام است قرار دارد ویژگیهای معماری عمارت امیرنظام در دو طبقه و با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع ساخته شده‌است. ساختمان مشتمل بردو حیاط اندرونی و بیرونی است که باغچه‌ها و حوضها، زیبایی آن را دو چندان می‌کند. ۱۶ ستون با سرستونهای زیبا ایوان سراسری را نگهداشته‌اند. در طبقه بالا پنجره‌های مشبک ارسی با شیشه‌های رنگی، گچبری‌های نمای شمالی و جنوبی، و همچنین آینه کاریها و گچبریهای تالارهای داخلی وطنبی‌ها به زیبایی مجموعه می‌افزایند و در زیرزمین حوضخانه وسیعی وجود دارد که یکی از زیباترین قسمتهای بنا است. ستونهای استوار حوضخانه و آجرکاری سقف آن نیز بسیار چشمگیر است تالارهای موزه تالارهای طبقه اول: تالار سکه، تالار بافته، تالار چینی، تالار آبگینه، تالار فلزات، تالار موسیقی، تالار خاتم. تالارهای زیرزمین: تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار رجال و فرامین، تالار معماری و شهرسازی و تالار قفل و تالار فانوس این موزه در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان قرار گرفته‌است. موزهٔ قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد. خانه امیرنظام گروسی که در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی و توسط وی ساخته شده‌است در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد با شماره ۱۷۴۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید موزه قاجار در محله ششگلان كه یكی از محلات قدیمی تبریز است قرار دارد. در دوره قاجار عمارتهای بسیار زیبایی در این محله احداث شده بود كه خانه امیرنظام گروسی یكی از با ارزش‌ترین بازمانده‌های این خانه‌های تاریخی است كه هنوز هم با صلابت و عظمت خاص، خودنمایی می‌كند. این خانه كه اكنون از آن به عنوان موزه قاجار استفاده می‌شود در دوره ناصرالدین ‌شاه و در زمان پیشكاری امیرنظام گروسی و توسط وی بنا گردیده است. منابع حاكی از آن است كه در دوره‌های بعد نیز والیان آذربایجان در این عمارت سكونت داشته‌اند. خانه امیر نظام در سال 1370 از سوی سازمان میراث فرهنگی خریداری شده و با توجه به آسیبهای جدی كه به بنا رسیده بود با حفظ ویژگیهای معماری بنا و شاخصهای سنتی مورد بازسازی قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال 1385 پس از اتمام عملیات ساختمانی به عنوان موزه قاجار مورد بهره‌برداری قرار گرفت. دلیل انتخاب این بنا به عنوان موزه قاجار اهمیت دارالسلطنه تبریز در دوره قاجار بوده است. در اوایل دوره قاجار در زمان عباس‌میرزا این شهر ولیعهدنشین گردید و پس از آن نیز جانشینان سلاطین قاجار در این شهر مستقر شدند و به هنگام رسیدن به سلطنت به پایتخت عزیمت می‌كردند. همچنین در دوره جنگهای ایران و روس این شهر مركز ثقل و مقر فرماندهی بوده است. عمارت امیرنظام در دو طبقه و با زیربنای 1500 متر مربع ساخته شده است. ساختمان مشتمل بر دو حیاط اندرونی و بیرونی است كه باغچه‌ها و حوضها، زیبایی آن را دو چندان می‌كند. 16 ستون با سرستونهای زیبا ایوان سراسری را نگهداشته‌اند. در طبقه بالا پنجره‌های مشبك ارسی با شیشه‌های رنگی، گچبریهای نمای شمالی و جنوبی، همچنین آینه كاریها و گچبریهای تالارهای داخلی به زیبایی مجموعه می‌افزایند در زیرزمین حوضخانه وسیعی وجود دارد كه یكی از زیباترین قسمتهای بنا است. ستونهای استوار حوضخانه و آجر كاری سقف آن بسیار چشمگیر است. تالارهای موزه عبارتند از: تالارهای طبقه اول: تالار سكه، تالار بافته، تالار چینی، تالار آبگینه، تالار فلزات، تالار موسیقی، تالار خاتم تالار زیرزمین: تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار رجال و فرامین، معماری و تالار شهرسازی موزه منحصر بفرد و تخصصی دوران قاجار در تبریز مسافران نوروزی را برای سیر و تفحص در تاریخ و فرهنگ مقطع مهمی از تاریخ معاصر ایران فرا می خواند. م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ در ت‍ب‍ری‍ز ‌از م‍‍ع‍دود م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ و م‍وض‍و‌ع‍‍ی‌ در س‍طح‌ ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در د‌ه‍ه‌ س‍وم‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ت‍وس‍ط م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍ی‍ر در م‍ق‍ط‍ع‍‍ی‌ ح‍س‍‍اس‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ در ‌اخ‍ت‍ی‍‍ار م‍ی‍‍ه‍م‍‍ان‍‍ان‌ ن‍وروز‌ی‌ در ت‍‍ع‍طی‍لات‌ ف‍روردی‍ن‌ ۸۸ ق‍ر‌ار د‌ارد. ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ در ‌ع‍م‍‍ارت‌ دی‍و‌ان‍‍ی‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ ‌از ‌ام‍ر‌ا‌ی‌ ب‍زرگ‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ در ت‍ب‍ری‍ز ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ و خ‍ود ‌ای‍ن‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ن‍ی‍ز ک‍ه‌ م‍ر‌اح‍ل‌ ب‍‍ازس‍‍از‌ی‌ ‌آن‌ ن‍ی‍ز خ‍وب‌ و م‍ن‍‍اس‍ب‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ، م‍ورد ‌اس‍ت‍ق‍ب‍‍ال‌ ‌ا‌ه‍‍ال‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و م‍ح‍ق‍ق‍‍ان‌ ‌ع‍ل‍م‌ ت‍‍اری‍خ‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ . ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ دی‍دن‍‍ی‌ در م‍ح‍ل‍ه‌ " ش‍ش‍گ‍لان‌ " ‌از م‍ن‍‍اطق‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ‌ا‌ع‍ی‍‍ان‍‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز در دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ ق‍ر‌ار د‌ارد. در ‌ای‍ن‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ‌از ش‍‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز در دوره‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍دود ۱۵۰س‍‍ال‍ه‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ در ‌ای‍ر‌ان‌ ، ب‍ن‍‍ا‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍دی‍‍ع‌ ب‍‍ا م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ و س‍ب‍ک‌ ‌ه‍م‍‍ان‌ دوره‌ ‌ای‍ج‍‍اد ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍‍ع‍دود‌ی‌ ‌از ‌آن‌ ‌ه‍‍ا، ‌ه‍ن‍وز ‌ه‍م‌ چ‍ش‍ن‍و‌از ب‍وده‌ و ب‍‍ا م‍ق‍‍اوم‍ت‌ خ‍ود در ب‍ر‌اب‍ر ح‍و‌ادث‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و روی‍د‌اد ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر گ‍و‌ا‌ه‍‍ی‌ ب‍ر وض‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ش‍‍ه‍ر ولای‍ت‌ ‌ع‍‍ه‍د ن‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز در دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د. ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍‍ال‍ب‌ و دی‍دن‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ و ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ی‌ م‍ت‍‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ دور‌ان‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ . ب‍خ‍ش‌ ت‍ن‍دی‍س‌ و ت‍‍اب‍ل‍و‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ص‍وی‍ر‌ی‌ در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ب‍‍ازدی‍د ‌ه‍ر ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ ج‍‍ال‍ب‌ و ت‍‍ام‍ل‌ ب‍ر‌ان‍گ‍ی‍ز ‌اس‍ت‌ . ‌ع‍ک‍س‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ادورب‍ی‍ن‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اب‍ت‍د‌ای‍‍ی‌ ک‍ه‌ در دوره‌ ن‍‍اص‍ر‌ی‌ و‌ارد ‌ای‍ر‌ان‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ‌ع‍ک‍س‍ب‍رد‌ار‌ی‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د. ن‍ف‍‍ای‍س‌ دی‍گ‍ر‌ی‌ چ‍ون‌ خ‍‍ات‍م‌ ک‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍‍ا ، خ‍وش‍ن‍وی‍س‍‍ی‌ دس‍ت‍ن‍وی‍س‌ ‌ه‍‍ا، ل‍ب‍‍اس‌ ‌ه‍‍ا و ب‍رخ‍‍ی‌ وس‍‍ای‍ل‌ و ‌اب‍ز‌ار زن‍دگ‍‍ی‌ ‌از م‍ن‍ظر م‍ردم‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ و ب‍ررس‍‍ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ح‍‍ائ‍ز و ج‍ذ‌اب‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د. ت‍‍اری‍خ‌ ‌اح‍د‌اث‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ ر‌ا ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ب‍ک‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍‍ه‍د ن‍‍اص‍ر‌ال‍دی‍ن‌ ش‍‍اه‌ ق‍‍اج‍‍ار ن‍س‍ب‍ت‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د. زی‍رب‍ن‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ خ‍‍ان‍ه‌ ج‍‍ال‍ب‌ و دی‍دن‍‍ی‌ د‌ار‌ا‌ی‌ ی‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار و ۵۰۰ م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ زی‍رب‍ن‍‍ا در دو طب‍ق‍ه‌ و س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ‌ا‌ع‍ی‍‍ان‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ . در طب‍ق‍ه‌ ‌اول‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه‌ وس‍ی‍‍ع‍‍ی‌ ق‍ر‌ار د‌ارد ک‍ه‌ ب‍‍ا د‌الان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طرف‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ح‍ی‍‍اط و ‌ات‍‍اق‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ج‍‍اور ‌ارت‍ب‍‍اط د‌ارد. در ض‍ل‍‍ع‌ ش‍رق‍‍ی‌ ‌آن‌ ن‍ی‍ز چ‍‍ه‍‍ار ‌ات‍‍اق‌ و درض‍ل‍‍ع‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ‌ه‍ف‍ت‌ ‌ات‍‍اق‌ وج‍ود د‌ارد، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه‌ ب‍‍ا س‍ت‍ون‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍گ‍‍ی‌ و ط‍اق‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آج‍ر‌ی‌ ب‍س‍ی‍‍ار زی‍ب‍‍ا ‌آر‌اس‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . در طب‍ق‍ه‌ ب‍‍الا‌ی‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ی‍‍ا خ‍‍ان‍ه‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ دو ب‍‍اب‌ پ‍ذی‍ر‌ای‍‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‍‍ا ب‍زرگ‌ ک‍ه‌ در دور‌ان‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ‌آن‌ ‌ه‍‍ا طن‍ب‍‍ی‌ ‌ات‍لاق‌ م‍‍ی‌ ش‍د وج‍ود د‌ارد ک‍ه‌ ‌از ‌ه‍ر دو طرف‌ ب‍ه‌ ‌ای‍و‌ان‌ س‍رت‍‍اس‍ر‌ی‌ روب‍ه‌ ح‍ی‍‍ات‌ ب‍‍ا ۱۶ س‍ت‍ون‌ م‍ن‍ت‍‍ه‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ش‍ود. ن‍م‍‍ا‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌ای‍و‌ان‌ و گ‍چ‍ک‍‍ار‌ی‌ ب‍دی‍‍ع‌ زی‍ب‍‍ای‍‍ی‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌آن‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . در طرف‍ی‍ن‌ د‌الان‌ ‌ه‍‍ا در ض‍ل‍‍ع‌ ش‍رق‍‍ی‌ چ‍‍ه‍‍ارس‍‍ال‍ن‌ و در ض‍ل‍‍ع‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ س‍ه‌ ‌ات‍‍اق‌ وج‍ود د‌ارد و خ‍‍ان‍ه‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر دو ح‍ی‍‍اط ‌ان‍درون‍‍ی‌ و ب‍ی‍رون‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ . ‌از ت‍زی‍ی‍ن‍‍ات‌ خ‍‍ان‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ گ‍چ‍ب‍ر‌ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ زی‍ب‍‍ا و م‍ن‍ق‍وش‌ در ن‍م‍‍ا‌ی‌ ش‍م‍‍ال‍‍ی‌ و ‌غ‍رب‍‍ی‌ ،پ‍ن‍ج‍ره‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ش‍ب‍ک‌ ‌اروس‍‍ی‌ ب‍‍ا ش‍ی‍ش‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ رن‍گ‍‍ی‌ ، ش‍وم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ ، ح‍وض‍خ‍‍ان‍ه‌ ، گ‍چ‍ب‍ر‌ی‌ و ‌آی‍ن‍ه‌ ک‍‍ار‌ی‌ س‍ق‍ف‌ ش‍‍اه‌ ن‍ش‍ی‍ن‌ ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد. در ‌ای‍ن‌ خ‍‍ان‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍وزه‌ ق‍‍اج‍‍ار در س‍‍ال‌ ۱۳۸۴ ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ، ت‍‍الار‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ار ب‍‍اف‍ت‍ه‌ ، چ‍ی‍ن‍‍ی‌ ، ‌آب‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ، س‍ک‍ه‌ ، ‌اب‍ز‌ار م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ، خ‍‍ات‍م‌ و ‌اب‍ز‌ار ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ل‍ز‌ات‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ . طب‍ق‍ه‌ زی‍رزم‍ی‍ن‌ ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ی‌ رج‍‍ال‌ و ف‍ر‌ام‍ی‍ن‌ ، س‍ن‍گ‌ ، ‌اس‍ل‍ح‍ه‌ و ت‍‍الار م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ و ش‍‍ه‍رس‍‍از‌ی‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ د‌ارد. ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار ‌ارزن‍ده‌ م‍وج‍ود در م‍وزه‌ ق‍‍اج‍‍ار ت‍ب‍ری‍ز م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ م‍ج‍س‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ص‍‍اح‍ب‌ م‍ن‍ص‍ب‍‍ان‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ن‍ظی‍ر ‌ع‍ب‍‍اس‌ م‍ی‍رز‌ا ول‍ی‍‍ع‍‍ه‍د، ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍ی‍رز‌ا ‌ع‍ی‍س‍‍ی‌ ق‍‍ای‍م‌ م‍ق‍‍ام‌ ف‍ر‌ا‌ه‍‍ان‍‍ی‌ ، م‍ی‍رز‌ا ‌اب‍و‌ال‍ق‍‍اس‍م‌ ق‍‍ای‍م‌ م‍ق‍‍ام‌ ف‍ر‌ا‌ه‍‍ان‍‍ی‌ ، ‌ام‍ی‍ر ن‍ظ‍ام‌ زن‍گ‍ن‍ه‌ و ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد. دی‍د‌ار گردشگران ‌از ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ب‍زرگ‌ و م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ف‍رد در ت‍ب‍ری‍ز م‍رور‌ی‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌ای‍ر‌ان‌ و ن‍ی‍ز م‍رور ت‍‍اری‍خ‌ ش‍‍ه‍ر ول‍ی‍‍ع‍‍ه‍د ن‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز خ‍و‌ا‌ه‍د ب‍ود. ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ک‍ه‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ‌از ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ی‍‍اد م‍‍ی‌ ش‍ود در ن‍زدی‍ک‍‍ی‌ م‍ق‍ب‍ره‌ ‌ال‍ش‍‍ع‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ب‍ری‍ز م‍دف‍ن‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از ۱۴ ش‍‍ا‌ع‍ر ب‍زرگ‌ و ن‍‍ام‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ زم‍ی‍ن‌ ق‍ر‌ار رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍دون‌ ت‍ردی‍د م‍ن‍‍اس‍ب‍ت‍‍ی‌ ج‍ذ‌اب‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ا‌ه‍‍ال‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ در ت‍‍ع‍طی‍لات‌ ن‍وروز‌ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ب‍ود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
موزه مقدم(انگلیسی)
موزه مقدم(انگلیسی)
مدت ويدئو : 05:32
بازدید : 1098
معرفی موزه های استان مازندران
معرفی موزه های استان مازندران
مدت ويدئو : 01:28
بازدید : 578
موزه تاریخی بروجرد
موزه تاریخی بروجرد
مدت ويدئو : 05:46
بازدید : 532
موزه شادیاخ (انگلیسی)
موزه شادیاخ (انگلیسی)
مدت ويدئو : 01:39
بازدید : 507
موزه رشت
موزه رشت
مدت ويدئو : 4:07
بازدید : 58
همه ...
موزه مردم شناسی جناح
موزه مردم شناسی جناح
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 963
موزه سنگ
موزه سنگ
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 709
موزه فرش آستان قدس رضوی
موزه فرش آستان قدس رضوی
مدت پادکست : 5:59
بازدید : 319
موزه سنجش
موزه سنجش
مدت پادکست : 3:14
بازدید : 896
موزه عصر آهن تبریز
موزه عصر آهن تبریز
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 1230
همه ...
موزه ایران باستان
موزه ایران باستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1900
موزه سنگی
موزه سنگی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1886
موزه نظامی باغ عفیف آباد شیراز
موزه نظامی باغ عفیف آباد شیراز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6279
پارک موزه صنعت نفت مسجد سلیمان
پارک موزه صنعت نفت مسجد سلیمان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 72
موزه دکتر حسابی
موزه دکتر حسابی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 99
همه ...