امتیازات

ویدئو منتشر شده 3 30% 60% 100%
پادکست منتشر شده 2 30% 60% 100%
عکس منتشر شده 1 30% 60% 100%
دعوت از دوستان به ازای هر دوست نیم امتیاز
بازدید از آثار شما به ازای هر 200 بازديد برای هر اثر یک بار در ماه 1 امتیاز
امتیاز به آثار شما به ازای نمره 85 به بالا برای هر اثر 2 امتیاز این امتیاز حداقل 2 ماه پس از تاریخ انتشار محاسبه می شود.
تولد 10 امتیاز در سال
مسابقه نفر برتر، 10 امتیاز، نفر دوم 5 امتیاز و نفر سوم 3 امتیاز